hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 231

Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva zo dňa 26. augusta 2021

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej (ďalej len MsZ) sa na svojom zasadnutí dňa 26. augusta 2021  venovalo aj týmto témam:

6. zmena rozpočtu mesta pre 2021

MsZ schválilo zmenu použitia rezervného fondu a zmenu účelu použitia prostriedkov splátkového úveru a  návrh na zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 6, materiál je zverejnený na webovej stránke mesta. Poslanci mesta zároveň vzali na vedomie  informáciu  Ing. Veroniky Kováčikovej, vedúcej finančného odboru  o plnení programového rozpočtu mesta Spišská Belá za 1. polrok 2021, podrobnejšie informácie sú zverejnené na webovej stránke mesta

Prenájom nebytového priestoru mesta  v Spišskej Belej na zriadenie lekárne

MsZ schválili prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta na Petzvalovej ulici č. 16 v Spišskej Belej o celkovej výmere 140,50 m2 spoločnosti CAESAR, s.r.o,. Slavkovská 19, Kežmarok,  IČO 36450715 na zriadenie lekárne

Hospodárenie Mestského podniku Spišská Belá s.r.o. za rok 2020

MsZ vzalo na vedomie informáciu predsedu dozornej rady o zasadnutí dozornej rady Mestského podniku Spišská Belá s.r.o. o prerokovaní hospodárenia podniku za rok 2020. Poslanci prerokovali správu o hospodárení a ročnú účtovnú závierku mestského podniku za rok 2020, z ktorých vyplýva že Mestský podnik dosiahol za rok 2020 kladný hospodársky výsledok vo výške 39 976,57 EUR po zdanení. Preto MsZ odporučilo Valnému zhromaždeniu Mestského podniku Spišská Belá s.r.o.

1./ schváliť ročnú účtovnú závierku Mestského podniku  Spišská Belá s.r.o. za rok 2020

2./ schváliť hospodárenie Mestského podniku  Spišská Belá s.r.o. za rok 2020 a vysporiadanie dosiahnutého hospodárskeho výsledku (zisku vo výške 39 976,57 EUR po zdanení) na náhradu straty z minulých rokov

Komunitná záhrada na Tatranskej ulici v Spišskej Belej

Poslanci MsZ schválili architektonickú štúdiu Komunitnej záhrady na Tatranskej ulici v Spišskej Belej, štúdia je zverejnená:

https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2021/08/Dovodova-sprava-AS.doc

E-BIKE nabíjacie stanice budú aj v našom meste

MsZ schválilo  prenájom časti pozemku  sa pri Belianskom rybníku v k.ú. Spišská Belá   a časti pozemku v k.ú. Strážky  pri Dennom centre v Strážkach   na obdobie  8 rokov, na účely realizácie projektu Regionálnej siete  inteligentných E-BIKE nabíjacích staníc, žiadateľovi: Chodník korunami stromov s.r.o., Bratislava, za podmienky, že ročné nájomné (15 EUR/m2)  bude nájomca uhrádzať vopred a za podmienok uvedených v nájomnej zmluve.

Predaje a prenájmy pozemkov

1./ MsZ schválilo zámer prenájom pozemkov pri rodinnom dome na ulici Družstevnej č. 89 majiteľom Eduardovi Krempaskému a Dane Červákovej  v Spišskej Belej za ročné nájomné vo výške 35 EUR, za podmienok uvedených v nájomnej zmluve.

2./ Poslanci schválili   zámer na prenájom pozemku  v k.ú. Strážky na obdobie 5 rokov, na poľnohospodárske účely, žiadateľovi Ladislavovi Beskydovi, trvale bytom  Medňanského 1052/6, Spišská Belá, za podmienky, že ročné nájomné bude nájomca uhrádzať vopred (35 EUR), za podmienok uvedených v nájomnej zmluve.

3./ MsZ schválilo  predaj pozemku  v k.ú. Spišská Belá, žiadateľovi kupujúcemu: Vladimírovi Pavličkovi, bytom ulica Továrenská 12, Spišská Belá za kúpnu cenu 10 EUR/m2, pre účely majetkovoprávneho vysporiadania pozemku

4./ Poslanci MsZ schválili zámer na  odpredaj časti pozemku  zapísaného na  LV č. 1 v k.ú. Spišská Belá, ktorého výmera bude odčlenená  podľa geometrického plánu, ktorý si dajú  vyhotoviť žiadatelia na vlastné náklady v rámci majetkovoprávneho dovysporiadania pozemku pri rodinnom dome žiadateľov Mgr. Antona Stacha a manželky bytom L. Novomeského 198/59, Spišská Belá za kúpnu cenu 10 EUR/m2.

5./ Poslanci schválili odpredaj časti pozemku žiadateľom Petrovi  Neupauerovi a manželke bytom Športová 1267/9, Spišská Belá za kúpnu cenu 20 EUR/m2, pre účely vysporiadania pozemku.

6./ MsZ schválilo  predaj časti pozemku  v k. ú. Spišská Belá (LV č. 1) žiadateľovi Bc. Petre Konkoľ, SNP č. 485/25, Spišská Belá  za dohodnutú kúpnu cenu 20,00 EUR/m2,  výmera bude odčlenená podľa geometrického plánu, ktorý si dá vyhotoviť žiadateľka na vlastné náklady, v rámci majetkovoprávneho dovysporiadania  stavebného pozemku na ul. Lipovej v Spišskej Belej  a za podmienky úhrady časti nákladov spojených s výstavbou  inžinierskych sietí a miestnych komunikácii, potrebných pre povolenie výstavby rodinného domu žiadateľky vo výške 11 617,87 EUR.

Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Spišská Belá

Poslanci mesta vzali  na vedomie vyhodnotenie plnenia Komunitného plánu sociálnych  služieb za rok 2020. zverejnený na webe mesta:

https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2021/08/Vyhodnotenie-KPSS-2020.doc

Kontroly hlavnej kontrolórky

MsZ vzalo na vedomie informáciu hlavného kontrolóra mesta o priebežne vykonaných kontrolách v roku 2021 a schválilo  doplnenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta. Kontrolu nižšie uvedených investičných aktivít mesta požadujú poslanci mesta realizovať v stanovenom rozsahu:

Zoznam investičných akcií mesta, ktoré budú predmetom kontroly:

  1. Komunitné centrum v Spišskej Belej
  2. Prístavba a prestavba Materskej školy v Spišskej Belej
  3. Denné centrum Strážky
  4. Hokejovo – hokejbalová hala
  5. Výstavba a rekonštrukcia mestskej komunikácie na Mierovej ulici – I. etapa
  6. Stavebná úprava miestnej komunikácie na Novomeského ulici
  7. Stavebná úprava chodníka na Zimnej ulici – od č. 54 po č. 68
  8. Modernizácia športového areálu na Moskovskej ulici
  9. Rekonštrukcia Parku Štefánikova (4. etapa)
  10. Dobudovanie cyklistickej infraštruktúry v meste Spišská Belá – stavebné práce

Predmet kontroly:

1./ kontrola dokumentácie z procesu verejného obstarávania, súlad so zákonom 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, zdôvodnenie použitia postupu zadávania zákazky vnútorným obstarávaním priamo (v prípade in – house zákaziek);

2./ štruktúra financovania investičnej akcie – EÚ, štátne fondy, v prípade spolufinancovania použitie vlastných prostriedkov a úverových zdrojov, zapojenie rezervného fondu. Priemet financovania IA v zmenách rozpočtu mesta prostredníctvom rozpočtových opatrení;

3./ zmenové procesy v investičných aktivít – zdôvodnenie potreby naviac prác, rozpočty naviac prác, dôvod vykonania zmeny počas realizácie investičných aktivít;

4./ fyzická kontrola zrealizovaných investičných aktivít – na vybranej vzorke rozpočtu Zmluvy o dielo so skutočným stavom zrealizovaného diela – overenie či boli tovary, služby, práce dodané v súlade s víťaznou cenovou ponukou a zmluvou o dielo;

5./ v prípade investičných aktivít financovaných z prostriedkov EÚ – kontrola súladu realizácie projektu s podmienkami uvedenými v ŽoNFP;

6./ kontrola vedenia účtovníctva o skutočnostiach týkajúcich sa investičnej akcie (vrátane kontroly, či sú v účtovnom systéme zaúčtované všetky skutočnosti, ktoré sa týkajú investičnej aktivity) ;

7./ kontrola dosiahnutia merateľných ukazovateľov projektu, resp. iným spôsobom definovaných záväzkov vyplývajúcich z dotačných zmlúv, resp. zo zmlúv o NFP;

8./ kontrola súladu účelu poskytnutej dotácie, resp. NFP so skutočne zrealizovanými aktivitami.

Tags:

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu