hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 222

Pozvanie na rokovanie Mestského zastupiteľstva Spišská Belá

Jozef Kuna, primátor mesta Spišská Belá v súlade s § 12 ods. 1 zák. SNR  č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva  zasadnutie  Mestského zastupiteľstva mesta  Spišská Belá, ktoré  sa  uskutoční  28. októbra 2021 (štvrtok) o 1600 hodine v kinosále mesta.

Program:

1./  16.00  Otvorenie zasadnutia

2./  16.05  Voľba mandátovej, návrhovej komisie  a overovateľa zápisnice

3./  16.10  Kontrola plnenia uznesení

4./  16.20  Interpelácie poslancov

5./  16.30  Návrh na zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2021 (rozpočt. opatrenie č. 8)

6./  16.40  Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy k 31. decembru 2020

7./  16.50  Schválenie názvu Hokejovo-hokejbalovej haly v Spišskej Belej

8./ 17.00  Slovenská správa ciest, Košice, žiadosť o odkúpenie pozemkov na rozšírenie cesty a opravy mosta nad potokom Hučava

9./ 17.10  Ing. Rudolf Kramarčík, Tatranská Kotline č. 5 – výpoveď nájomnej zmluvy na prenájom parkoviska pod Belanskou jaskyňou

10./ 17.20  Nikola Žoldáková, Mierová 788/7, Spišská Belá, žiadosť o odkúpenie pozemku v rámci majetkoprávneho vysporiadania pod bytovým domom

11./ 17.30  Michal Bonk, Popradská 999/57, Spišská Belá – Strážky – žiadosť o odkúpenie pozemku pri prevádzke

12./ 17.40  Ing. František Čarnogurský, L. Novomeského č. 39, Spišská Belá žiadosť o zámenu pozemkov

13./ 18.00  Roman Novák, Mlynčeky č. 274, žiadosť o prenájom pozemku v k.ú. Tatranská Lomnica (ukončenie nájmu Martina Sisku – požičovňa bicyklov)

14./ 18.10  Schválenie investičného zámeru mesta na výstavbu kompostárne v Spišskej Belej

15./ 18.20  Informácia primátora mesta o schválení dotácie na projekt „Výstavba verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice v meste Spišská Belá“18./18.40 Informácia primátora mesta o modernizácia športového areálu ZŠ Petzvalova (atletická dráha)

16./ 18.40  Prerokovanie  petícii občanov z bytového domu Slnečná č. 72

17./  18.50  Informácia primátora mesta o organizácii škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá v školskom roku 2021/2022

18./ 19.00  Schválenie opatrení na kontrolu realizácie investičných akcií mesta

19./ 19.10  Správa hlavnej kontrolórky mesta o vykonaných kontrolách

20./  19.20  Rôzne

21./  20.00  Záver

Tags:

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X