Všeobecné záväzné nariadenia

VZN 7/2014 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 7/2014 zo dňa 25.9.2014, ktorým sa ruší Jazyková škola pri Základnej škole J. M. Petzvala,…

VZN 6/2014 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 6/2014 zo dňa 25.9.2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2009 o poskytovaní sociálnych služieb na…

VZN 5/2014 – zrušené

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 5/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu…

VZN 4/2014 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 4/2014 zo dňa 14.8.2014 o podmienkach prideľovania bytov určených na nájom v bytových domoch postavených…

VZN 3/2014 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 3/2014 zo dňa 14.8.2014 ,ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 1/2004 o určení školských…

VZN 2/2014 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 2/2014 zo dňa 24.4.2014 ,ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok verejných pohrebísk v meste Spišská Belá  – zrušené uznesením…

VZN 1/2014 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č. 1/2014 zo dňa 27.2.2014,  ktorým sa mení a dopĺňa  Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská…

VZN 13/2013 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č. 13/2013 zo dňa 12.12.2013, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta…

VZN 12/2013 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 12/2013 zo dňa  12.12.2013, o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na…

VZN 11/2013 – zrušené !!

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 11/2013 zo dňa 28. novembra 2013 o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely na…

VZN 10/2013 – zrušené

Všeobecne záväzné nariadenie  Mesta Spišská Belá č. 10/2013 zo dňa 29.10.2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie  Mesta Spišská…

VZN 9/2013 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č. 9/2013 zo dňa 12.9.2013 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Spišská…

VZN 8/2013 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2013, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 2/2012 o výstrojných súčiastkach príslušníkov Mestskej polícieSpišská Belá

VZN 7/2013 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2013 o nakladaní s odpadmi na území mesta Spišská Belá

VZN 6/2013 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2013, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 8/2012  o určení výšky príspevku na…

VZN 5/2013 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2013, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 1/2004 o určení školských obvodov