Všeobecné záväzné nariadenia

VZN 6/2011 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2011 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 1/2004 o určení školských obvodov

VZN 5/2011 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2011 určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá

VZN 4/2011 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2011 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č. 1/2010 o poskytovaní sociálnej pomoci

VZN 3/2011 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Spišská belá

VZN 2/2011 – zrušené !!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011 o menších obecných službách organizovaných mestom Spišská Belá ……… zrušené dňa 10.9.2015 uznesením MsZ č. 182/2015

VZN 1/2011 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 zo dňa 3.3.2011 o určení školských obvodov

VZN 4/2010 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2010 zo dňa 9.12.2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy v školského zariadenia na rok…

VZN 3/2010 – zrušené

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2010 zo dňa 9.12.2010 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – zrušené uznesením MsZ…

VZN 2/2010 – zrušené

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2010 zo dňa 9.12.2010 ktorým sa vydávajú zásady vybavovania sťažností v podmienkach mesta Spišská Belá

VZN 1/2010 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2010 zo dňa 28.12.2010 o poskytovaní sociálnej pomoci

VZN 10/2009 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2009 zo dňa 3.12.2009 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Spišská Belá a o úhradách za tieto sociálne služby

VZN 9/2009 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2009 zo dňa 3.12.2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – zrušené uznesením…

VZN 8/2009 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2009 zo dňa 3.12.2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok…

VZN 7/2009 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2009 zo dňa 29.10.2009 o určení názvu ulice Športová, Lipová, Agátová, Weberova, Vojtasova, Kaltsteinova, Greisigerova v meste Spišská Belá

VZN 6/2009 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2009 zo dňa 1.10.2009 ktorým sa vydávajú zásady nakladania s finančnými prostriedkami mesta Spišská Belá

VZN 5/2009 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2009 zo dňa 1.10.2009 o určení školský obvodov