Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 384

VZN 4/2012 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012 ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Spišská Belá č. 9/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – zrušené uznesením MsZ č. 181/2012 z  13.12.2012 (prijatím VZN č. 10/2012)

Názov prílohy Odkaz
VZN 4-2012 Stiahnuť
Tags: 2012
Najnovšie články