Tagged: 2012

VZN 9/2012 – účinné

VZN 9/2012 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2012 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2012 v meste Sp. Belá Názov prílohy Odkaz VZN 9-2012...

VZN 7/2012 – účinné

VZN 7/2012 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2012 ktorým sa mení a dopĺňa  VZN č. 10/2009 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Spišská Belá a o úhradách za tieto  služby Názov prílohy Odkaz VZN 7-2012 Stiahnuť

VZN 5/2012 – účinné

VZN 5/2012 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2012 ktorým na mení a dopĺňa  VZN č. 10/2009 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Spišská Belá a o úhradách za tieto  služby Názov prílohy Odkaz VZN 5-2012 Stiahnuť

VZN 4/2012 – zrušené !!!

VZN 4/2012 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012 ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Spišská Belá č. 9/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – zrušené uznesením MsZ č....

VZN 3/2012 – zrušené !!

VZN 3/2012 – zrušené !!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta č. 9/2004 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Spišská Belá –  – toto VZN bolo zrušené VZN č. 9/2013 Názov prílohy...

VZN 2/2012 – zmenené a doplnené

VZN 2/2012 – zmenené a doplnené

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012  o výstrojných súčiastkach príslušníkov Mestskej polície Spišská Belá *VZN 2/2012 o výstrojných súčiastkach príslušníkov MsP  bolo uznesením  č. 121/2013 dňa 1.8.2013 zmenené a doplnené Všeobecne záväzným nariadením mesta č. 8/2013,...

VZN 1/2012 – zrušené !!!

VZN 1/2012 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok verejných pohrebísk v meste Spišská Belá – zrušené uznesením MsZ č.  56/2014 zo dňa 24.04.2014 (prijatím VZN č. 2/2014) Názov prílohy Odkaz VZN 1-2012 Stiahnuť...

Oznámenia
X