2012

VZN 10/2012 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a DSO – zrušené uznesením MsZ č. 158/2014…

VZN 9/2012 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2012 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka…

VZN 8/2012 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2012 určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá

VZN 7/2012 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2012 ktorým sa mení a dopĺňa  VZN č. 10/2009 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta…

VZN 6/2012 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2012 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 1/2004 o určení školských obvodov

VZN 5/2012 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2012 ktorým na mení a dopĺňa  VZN č. 10/2009 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta…

VZN 4/2012 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012 ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Spišská Belá č. 9/2009 o miestnych daniach a…

VZN 3/2012 – zrušené !!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta č. 9/2004 o niektorých podmienkach držania psov na…

VZN 2/2012 – zmenené a doplnené

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012  o výstrojných súčiastkach príslušníkov Mestskej polície Spišská Belá *VZN 2/2012 o výstrojných súčiastkach príslušníkov MsP  bolo…

VZN 1/2012 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok verejných pohrebísk v meste Spišská Belá – zrušené uznesením MsZ č. …