Author: Marek Podolinský

Žiadosť o spoluprácu

Mesto Spišská Belá zabezpečilo prostredníctvom dobrovoľníkov šitie ochranných rúšok pre našich občanov. Nakoľko sa v súčasnosti na ušitie rúšok spotreboval všetok vhodný materiál a predajcovia nedokážu ďalší materiál vzhľadom na prijaté opatrenia  zabezpečiť, mesto...

Oznam – stavebný úrad

Oznam – stavebný úrad

Mesto  Spišská Belá ako príslušný stavebný úrad podľa §117 ods.1) zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon”) v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konaní, vedených ku dnešnému dňu...

Koronavírus: Ochranné rúška v Spišskej Belej

Celé Slovensko trápi akútny nedostatok rúšok, ktoré sa odporúčajú nosiť ako ochrana pred novým koronavírusom. Mesto Spišská Belá reaguje na vzniknutú situáciu v súvislosti s preventívnymi opatreniami proti novému koronavírusu a ich výrobu chce...

Dôvodová správa k návrhu VZN 7/2019

Dôvodová správa k návrhu VZN 7/2019

Dôvodová správa k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Spišská Belá č. 7/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č. 3/2011 doplnené VZN č. 10/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Spišská Belá...

Dôvodová správa k návrhu VZN 8/2019

Dôvodová správa k návrhu VZN 8/2019

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je nahradiť predchádzajúce všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 8/2014 doplnené VZN č. 8/2015, 3/2018 a 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Mesto...

Otváracie hodiny Tesco Spišská Belá počas Vianočných sviatkov

Otváracie hodiny Tesco Spišská Belá počas Vianočných sviatkov 1.12.20 19- 23.12.2019 bežná otváracia doba 24.12.2019 6:00 -11:00 25.12.2019-26.12.2019 zatvorené 27.12.2019 7:00 -21:00 28.12.2019-30.12.2019 bežná otváracia doba 31.12.2019 6:00 -18:00 1.1.2020 zatvorené 2.1.2020 7:00 -21:00...

Oznámenia
X