Všeobecné záväzné nariadenia

VZN 4/2007 – zrušené !!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2007 zo dňa 29.11.2007 o vykonávaní dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie na území mesta Spišská Belá ……… zrušené dňa 10.9.2015 uznesením…

VZN 3/2007 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2007 zo dňa 29.11.2007 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Spišská Belá

VZN 2/2007 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2007 zo dňa 13.9.2007 o poskytovaní sociálnej pomoci – zrušené uznesením MsZ č. 152/2010 z  28.10.2010 (prijatím VZN…

VZN 1/2007 – zrušené!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2007 zo dňa 19.4.2007 ktorým sa vydáva Štatút mestskej polície v Spišskej Belej

VZN 8/2006 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2006 zo dňa 30.11.2006 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – zrušené uznesením…

VZN 7/2006 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2006 zo dňa 30.11.2006 ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok verejných pohrebísk v meste Spišská Belá – zrušené uznesením…

VZN 6/2006 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2006 zo dňa 25.9.2006 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov – zrušené uznesením MsZ č.  72/2013 zo dňa…

VZN 5/2006 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2006 zo dňa 25.9.2006 o používaní pyrotechnických predmetov na zábavné účely na území mesta Spišská Belá

VZN 4/2006 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2006 zo dňa 25. 9.2006 o určení názvu ulice v lokalite Pávie lúky v meste Spišská Belá

VZN 3/2006 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2006 zo dňa 6.4.2006 o poskytovaní príspevku na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa

VZN 2/2006 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2006 zo dňa 6.4.2006 o vyhlásení pamätihodností mesta Spišská Belá

VZN 1/2006 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2006 zo dňa 2.3.2006 o poskytovaní opatrovateľskej a sociálnej služby a o úhradách za opatrovateľskú a sociálnu službu poskytovanú v Zariadení opatrovateľskej služby…

VZN 5/2005 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2005 zo dňa 15.12.2005 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta – zrušené uznesení MsZ č. 218/2008 z 29.12.2018 (prijatím…

VZN 4/2005 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2005 zo dňa 15.12.2005 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – zrušené uznesením…

VZN 3/2005 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2005 zo dňa 20.10.2005 ktorým sa schvaľuje územný plán mesta Spišská Belá – prijatím VZN č. 9/2008 zo…

VZN 2/2005 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2005 zo dňa 14.7.2005 ktorým sa vydáva trhový poriadok pre Trhovisko v meste Spišská Belá