Všeobecné záväzné nariadenia

VZN 3/2005 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2005 zo dňa 20.10.2005 ktorým sa schvaľuje územný plán mesta Spišská Belá – prijatím VZN č. 9/2008 zo…

VZN 2/2005 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2005 zo dňa 14.7.2005 ktorým sa vydáva trhový poriadok pre Trhovisko v meste Spišská Belá

VZN 1/2005 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2005 zo dňa 14.7.2005 o niektorých podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Spišská Belá

VZN 11/2004 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2004 zo dňa 9.12.2004 o nakladaní s majetkom mesta – zrušené uznesením MsZ č. 37/2011 z  7.4.2011 (prijatím…

VZN 10/2004 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2004 zo dňa 9.12.2004 o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – zrušené uznesením…

VZN 9/2004 – zrušené!!

Všeobecne záväzné nariadenieč. 9/2004 zo dňa 9.12.2004 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Spišská Belá – toto VZN bolo…

VZN 8/2004 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2004 zo dňa 29.9.2004 o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

VZN 7/2004 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2004 zo dňa 22.7.2004 o nakladaní s majetkom mesta v znení VZN mesta č. 5/2004 – zrušené uznesením MsZ č.…

VZN 6/2004 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2004 zo dňa 11.3.2004 o poskytovaní sociálnej pomoci – zrušené uznesením MsZ č. 152/2010 z  28.10.2010 (prijatím VZN…

VZN 5/2004 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2004 zo dňa 11.3.2004 o nakladaní s majetkom mesta – zrušené uznesením MsZ č. 37/2011 z  7.4.2011 (prijatím VZN…

VZN 4/2004 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2004 zo dňa 11.3.2004 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia –  zrušené uznesením MsZ č. 151/2007 z 29.11.2007(prijatím VZN č.…

VZN 3/2004 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2004 o menších obecných službách organizovaných mestom v rámci podpory udržiavania pracovných návykov uchádzačov o zamestnanie mesta Spišská Belá

VZN 2/2004 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2004 zo dňa 12.2.2004 o poskytovaní príspevkov z rozpočtu mesta na verejnoprospešnú činnosť – uznesení MsZ č. 160/2005 z…

VZN 1/2004 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 1/2004 zo dňa 29. 1.2004 o určení školských obvodov