Všeobecné záväzné nariadenia

VZN 4/2012 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012 ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Spišská Belá č. 9/2009 o miestnych daniach a…

VZN 3/2012 – zrušené !!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta č. 9/2004 o niektorých podmienkach držania psov na…

VZN 2/2012 – zmenené a doplnené

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012  o výstrojných súčiastkach príslušníkov Mestskej polície Spišská Belá *VZN 2/2012 o výstrojných súčiastkach príslušníkov MsP  bolo…

VZN 1/2012 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok verejných pohrebísk v meste Spišská Belá – zrušené uznesením MsZ č. …

VZN 10/2011 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2011 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 3/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania…

VZN 9/2011 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na…

VZN 8/2011 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2011 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 9/2009 o miestnych daniach a miestnom…

VZN 7/2011 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2011 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 5/2011 o určení výšky príspevku na činnosť školy…

VZN 6/2011 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2011 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 1/2004 o určení školských obvodov

VZN 5/2011 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2011 určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá

VZN 4/2011 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2011 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č. 1/2010 o poskytovaní sociálnej pomoci

VZN 3/2011 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Spišská belá

VZN 2/2011 – zrušené !!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011 o menších obecných službách organizovaných mestom Spišská Belá ……… zrušené dňa 10.9.2015 uznesením MsZ č. 182/2015

VZN 1/2011 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 zo dňa 3.3.2011 o určení školských obvodov

VZN 4/2010 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2010 zo dňa 9.12.2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy v školského zariadenia na rok…

VZN 3/2010 – zrušené

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2010 zo dňa 9.12.2010 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – zrušené uznesením MsZ…