Všeobecné záväzné nariadenia

VZN 2/2013 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013, ktorým na mení a dopĺňa  VZN č. 10/2009 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Spišská Belá…

VZN 1/2013 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta č.11/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku…

VZN 10/2012 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a DSO – zrušené uznesením MsZ č. 158/2014…

VZN 9/2012 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2012 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka…

VZN 8/2012 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2012 určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá

VZN 7/2012 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2012 ktorým sa mení a dopĺňa  VZN č. 10/2009 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta…

VZN 6/2012 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2012 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 1/2004 o určení školských obvodov

VZN 5/2012 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2012 ktorým na mení a dopĺňa  VZN č. 10/2009 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta…

VZN 4/2012 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012 ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Spišská Belá č. 9/2009 o miestnych daniach a…

VZN 3/2012 – zrušené !!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta č. 9/2004 o niektorých podmienkach držania psov na…

VZN 2/2012 – zmenené a doplnené

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012  o výstrojných súčiastkach príslušníkov Mestskej polície Spišská Belá *VZN 2/2012 o výstrojných súčiastkach príslušníkov MsP  bolo…

VZN 1/2012 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok verejných pohrebísk v meste Spišská Belá – zrušené uznesením MsZ č. …

VZN 10/2011 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2011 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 3/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania…

VZN 9/2011 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na…

VZN 8/2011 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2011 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 9/2009 o miestnych daniach a miestnom…

VZN 7/2011 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2011 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 5/2011 o určení výšky príspevku na činnosť školy…
Oznámenia
X