Všeobecné záväzné nariadenia

VZN 4/2009 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2009 zo dňa 1.10.2009 o inventarizácii majetku mesta Spišská Belá

VZN 3/2009 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2009 zo dňa 23.7.2009 o určení názvu ulice Nad Kaštieľom, Margity Czóbelovej a L. Medňanského ulice v meste Spišská Belá,…

VZN 2/2009 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2009 zo dňa 30.4.2009 ktorým sa určujú miesta na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných…

VZN 1/2009 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2009 zo dňa 30.4.2009 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov – zrušené uznesením MsZ č.  72/2013 zo dňa…

VZN 9/2008 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2008 zo dňa 29.12.2008 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Spišská Belá

VZN 8/2008 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2008 zo dňa 29.12.2008 ktorým sa určuje miesto a čas zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách…

VZN 7/2008 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2008 zo dňa 29.12.2008 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta

VZN 6/2008 – zrušené

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2008 zo dňa 29.12.2008 o podmienkach prideľovania bytov určených na nájom v bytových domoch postavených s podporou štátu v meste Spišská…

VZN 5/2008 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2008 zo dňa 20.11.2008 o určení školský obvodov

VZN 4/2008 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2008 zo dňa 11.9.2008 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá

VZN 3/2008 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2008 zo dňa 20.11.2008 o nakladaní s odpadmi na území mesta Spišská Belá – zrušené uznesením MsZ č. …./2013…

VZN 2/2008 – zrušené !!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2008 zo dňa 26.6.2008 o používaní a ochrane symbolov mesta a symbolov primátora mesta Spišská Belá …… zrušené dňa 10.9.2015 uznesením…

VZN 1/2008 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2008 zo dňa 21.5.2008 o určení názvu ulice pre novú IBV v lokalite za Novou ulicou v meste Spišská Belá

VZN 7/2007 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2007 zo dňa 13.12.2007 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – zrušené uznesením MsZ…

VZN 6/2007 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2007 zo dňa 29.11.2007 o poskytovaní opatrovateľskej a sociálnej služby a o úhradách za opatrovateľskú a sociálnu službu poskytovaný v Zariadení opatrovateľskej služby…

VZN 5/2007 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2007 zo dňa 29.11.2007 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia