VZN č. 3/2016 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 8/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Názov prílohy Odkaz
VZN-3-2016 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X