VZN 8/2014 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 8/2014 zo dňa 4.12. 2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Názov prílohy Odkaz
VZN 8-2014 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X