Tagged: 2014

Ján Gallik

Ján Gallik

Ján Gallik sa narodil som sa 3. novembra  1952 v Spišskej Belej. Základnú školu absolvoval v roku 1968 v Spišskej Belej. Následne sa vyučil za  strojného zámočníka v Kežmarku. Po ukončení školy nastúpil do zamestnania vo Vývojovom pracovisku...

Fridrich Gulden

Fridrich Gulden

Fridrich Gulden sa narodil 11. januára 1945 v Spišskej Belej. Jeho rodičia Gustáv  Fridrich Gulden a Júlia rod. Schramelova, mali ešte jedno dieťa – jeho jediného brata Arpáda. Celý svoj doterajší život býva v Spišskej...

Štefan Pitoniak

Štefan Pitoniak

Štefan Pitoniak sa  narodil 13. Augusta 1920 v Granč – Petrovciach, dnes v okrese Levoča. Po úspešnom ukončení základnej školy bol prijatý na Učiteľskú akadémiu v Spišskom Podhradí, ktorú ukončil maturitou. Týmto štúdiom získal kvalifikáciu aj...

Vladimír Fudaly

Vladimír Fudaly

Vladimír Fudaly sa narodil 7. Júla 1951 v  Spišskej Belej. Základnú školu ukončil v 1966 v Spišskej Belej  a následne sa vyučil za strojného zámočníka v Kežmarku. V štúdiu pokračoval na strojníckej priemyslovke v Poprade. Krátky čas pracoval v bývalej...

František Dúbravský

František Dúbravský

František Dúbravský sa narodil 7. decembra 1925 v Spišskej Belej. Pochádza z mnohočlennej rodiny, mal 6 súrodencov. Otec pracoval ako železničiar, matka bola robotníčka v Tabakovej továrni. V Spišskej Belej navštevoval ľudovú školu, potom študoval na Gymnáziu v Kežmarku....

VZN 8/2014 – účinné

VZN 8/2014 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 8/2014 zo dňa 4.12. 2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Názov prílohy Odkaz VZN 8-2014 Stiahnuť

VZN 7/2014 – účinné

VZN 7/2014 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 7/2014 zo dňa 25.9.2014, ktorým sa ruší Jazyková škola pri Základnej škole J. M. Petzvala, Moskovská č. 20, Spišská Belá Názov prílohy Odkaz VZN 7-2014 Stiahnuť

VZN 6/2014 – účinné

VZN 6/2014 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 6/2014 zo dňa 25.9.2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2009 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Spišská Belá a o úhradách za tieto služby Názov prílohy Odkaz VZN 6-2014 Stiahnuť

VZN 5/2014 – zrušené

VZN 5/2014 – zrušené

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 5/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Spišská Belá ……… zrušené uznesením MsZ č. 215/2016 zo dňa...

VZN 4/2014 – účinné

VZN 4/2014 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 4/2014 zo dňa 14.8.2014 o podmienkach prideľovania bytov určených na nájom v bytových domoch postavených s podporou štátu v meste Spišská Belá Názov prílohy Odkaz VZN 4-2014 Stiahnuť

VZN 3/2014 – účinné

VZN 3/2014 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 3/2014 zo dňa 14.8.2014 ,ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 1/2004 o určení školských obvodov Názov prílohy Odkaz VZN 3-2014 Stiahnuť

VZN 2/2014 – zrušené !!!

VZN 2/2014 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 2/2014 zo dňa 24.4.2014 ,ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok verejných pohrebísk v meste Spišská Belá  – zrušené uznesením MsZ č.  150/2015 zo dňa 13.08.2015 (prijatím VZN č. 4/2015) Názov prílohy Odkaz VZN...

VZN 1/2014 – účinné

VZN 1/2014 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č. 1/2014 zo dňa 27.2.2014,  ktorým sa mení a dopĺňa  Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č.9/2008, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Spišská Belá Názov prílohy...

Peter Rusiňák

Peter Rusiňák

Ing. Peter Rusiňák sa narodil 12. Septembra 1966 v Kežmarku. Od mala vyrastal v Spišskej Belej, kde ukončil aj základnú školu, aj keď toho času býva v Poprade.  Následne pokračoval v štúdiu na Gymnáziu v Kežmarku.  V roku 1991 ukončil...

Oznámenia
X