Navigácia

Územný plán mesta Spišská Belá

bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Spišskej Belej dňa 29.12.2008 a jeho záväzná časť bola vyhlásená všeobecne záväzným nariadením mesta č. 9/2008. Územný plán je účinný od 1.2.2009.  

Územným plánom sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno – historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Územné plánovanie utvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja, pre šetrné využívanie prírodných zdrojov a pre zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt. Orgány územného plánovania premietajú konkrétne zámery do územia a koordinujú verejné záujmy.

Úlohami územného plánovania sú:

 • stanovovanie regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia,
 • sledovanie, posudzovanie a vyhodnocovanie stavu územia a možností jeho využitia,
 • posudzovanie potrebnosti uskutočňovania zmien a ich priestorové, územno-technické a ekologické dôsledky
 • stanoviť koncepciu rozvoja územia, urbanistickú koncepciu rešpektujúc hodnoty územia,
 • podporovať obnovu a rozvoj sídelnej štruktúry a zabezpečovať kvalitné životné prostredie pre ľudí
 • koordinovať zámery v území
 • vymedziť verejný záujem na využívaní územia
 • evidencia údajov a informácií o území,
 • identifikovanie problémov v území,
 • stanovovať podmienky pre umiestňovanie a priestorové usporiadanie stavieb
 • určovať urbanistické a architektonické požiadavky na využívanie územia, zmeny využívania územia a na stavby
 • poskytovanie informácií občianskej, investorskej a odbornej sfére,
 • riešenie vecnej a časovej koordinácie výstavby, územno-technických, organizačných a investičných opatrení (vrátane urbanisticko-ekonomického vyhodnotenia) vytvárať podklady pre programy hospodársko-sociálneho rozvoja,
 • vytvárať podmienky pre znižovanie nebezpečia prírodných katastróf a podmienky pre zabezpečenie civilnej ochrany
 • podporovať rôznorodosť charakteru urbanizovaného aj nezastavaného prostredia a osobitosť identity urbanistických celkov
 • vytvárať predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území a pre zachovanie prírodných a civilizačných hodnôt územia vrátane urbanistického a architektonického dedičstva
 • vytvárať podmienky pre odstraňovanie dôsledkov ekonomických zmien
 • posudzovať vplyv zmien v území na verejnú infraštruktúru
 • posudzovať a hodnotiť územno-technické dôsledky pripravovaných stavieb a iných opatrení v území a navrhovať ich rozsah

Na čo je dobrý aktuálny a dobre spracovaný územný plán?

Územný plán je podmienkou získania finančnej podpory na rozvojové procesy a poskytuje isté záruky pre investičné činnosti. Z dôvodov požiadavky efektívneho využitia zdrojov býva možnosť získania dotácií a grantov podmieňovaná existenciou územného plánu a hlavne obsiahnutím daných zámerov v ňom. Táto podmienka sa uplatňuje najmä v prípade fondov EÚ, vývoj však smeruje k tomu, že v budúcnosti sa bude vzťahovať aj na príspevky zo štátneho rozpočtu.

Územný plán priťahuje súkromné investície a teda aj vo vzťahu k potenciálnym investorom je spracovaný územný plán signálom, že to samospráva to so svojim rozvojom „myslí vážne“. Navyše, investičný vstup do územia s jasne stanovenými pravidlami, ktoré môže garantovať len územný plán, sa spája s omnoho menším rizikom.

Bez územného plánu je rozvoj nekoncepčný a zložitý. Rozvoj územia bez územného plánu prakticky nie je možný, a to nielen v rámci regiónov, ale hlavne v mestách a vo väčších obciach, ktorým spracovanie územného plánu nariaďuje zákon. Nahrádzanie plánu územným rozhodovaním je administratívne náročné a už vôbec nemožno pri použití tohto postupu hovoriť o koncepčnom a efektívnom využívaní územia.

Názov prílohy Odkaz
Územný plán mesta Spišská Belá - Technická správa Stiahnuť
Územný plán mesta Spišská Belá - príloha 1 Stiahnuť
Územný plán mesta Spišská Belá - príloha 2 Stiahnuť
1 Širšie vzťahy Stiahnuť
2 Komplexný urbanistický návrh katastrálneho územia Stiahnuť
3 Návrh ochrany prírody a tvorbykrajiny Stiahnuť
4a Komplexný urbanistický návrh zastavaného územia - Spišská Belá Stiahnuť
4b Komplexný urbanistický návrh zastavaného územia - Strážky Stiahnuť
4c Komplexný urbanistický návrh zastavaného územia - Šarpanec Stiahnuť
5a Návrh verejnéhodopravného vybavenia - Spišská Belá Stiahnuť
5b Návrh verejnéhodopravného vybavenia - Strážky Stiahnuť
5c Návrh verejnéhodopravného vybavenia - Šarpanec Stiahnuť
6a Návrh technického vybavenia vodné hospodárstvo - Spišská Belá Stiahnuť
6b Návrh technického vybavenia vodné hospodárstvo - Strážky Stiahnuť
6c Návrh technického vybavenia vodné hospodárstvo - Šarpanec Stiahnuť
7a Návrh verejného vybavenia energetika a telekomunikácie - Spišská Belá Stiahnuť
7b 7c Návrh verejného vybavenia energetika a telekomunikácie - Strážky Stiahnuť
7c Návrh verejného vybavenia elektrika, telekomunikácie, plyn - Šarpanec Stiahnuť
8a Vyhodnotenie perspekt. využitia PP a LP na nepoľnohos. účely - Spišská Belá Stiahnuť
8b Perspektívne použitie PP a LP na nepoľnohospodárske účely - Strážky Stiahnuť
8c Perspektívne použitie PP a LP na nepoľnohospodárske účely - Šarpanec Stiahnuť
9a Návrh funkčných plôch a schéma verejnoprospešných stavieb - Spišská Belá Stiahnuť
9b Návrh funkčných plôch a schéma verejnoprospešných stavieb - Strážky Stiahnuť
9c Návrh funkčných plôch a schéma verejnoprospešných stavieb - Šarpanec Stiahnuť