Navigácia

Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu mesta Spišská Belá

 

Proces obstarania Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu mesta Spišská Belá bol začatý na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej č. 5/2013 zo dňa 31. januára 2013.

Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu mesta Spišská Belá boli schválené Mestským zastupiteľstvom v Spišskej Belej dňa 27.2.2014 uznesením č. 18/2014 a zmena záväznej časti územného plánu bola vyhlásená všeobecne záväzným nariadením mesta č. 1/2014, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 9/2008.

Zmeny a doplnky č. 1 sú účinné od 15. marca 2014

Názov prílohy Odkaz
zad1_sp_bela_sprievodna_sprava Stiahnuť
2a_komplexny_urbanisticky_navrh_ku_zad1 Stiahnuť
2b_komplexny_urbanisticky_navrh_ku_zad1 Stiahnuť
2c_komplexny_urbanisticky_navrh_ku_zad1 Stiahnuť
4a_komplexny_urbanisticky_navrh_zu_zad1 Stiahnuť
4b_komplexny_urbanisticky_navrh_zu_zad1 Stiahnuť
4c_komplexny_urbanisticky_navrh_zu_zad1 Stiahnuť
9a_schema_verejnoprospesnych_stavieb_zad1 Stiahnuť
9b_schema_verejnoprospesnych_stavieb_zad1 Stiahnuť