Navigácia

Povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov sú aj mestá a obce povinné zverejňovať zmluvy (aj dodatky k nim), faktúry a objednávky, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami, na svojom webovom sídle.

Od 1. januára 2011 majú aj obce a mestá povinnosť zverejňovať zmluvy, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami. Ide o tzv. povinne zverejňované zmluvy. Vyššie uvedený zákon totiž určuje aj to, ktoré zmluvy sa nezverejňujú, resp. ktoré zmluvy sa nemusia zverejniť (t.j. ktoré zmluvy nie sú povinne zverejňovanými zmluvami). Samotné zverejnenie zmluvy má veľmi dôležité právne účinky. Zmluva, ktorá sa musí zverejniť, je účinná dňom nasledujúcim po dni, kedy bola zverejnená, ak zákon nestanovuje inak alebo ak si zmluvné strany nedohodli neskorší deň jej účinnosti. Zmluva sa musí zverejniť do troch mesiacov od jej uzavretia alebo od udelenia súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu. Ak sa zmluva nezverejnila v uvedenej lehote, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.

Mestá a obce zverejňujú na svojom webovom sídle v štruktúrovanej a prehľadnej forme aj údaje o vyhotovených objednávkach tovarov, služieb a prác a o faktúrach za tovary, služby a práce.
Objednávka sa musí zverejniť do desiatich pracovných dní odo dňa jej vyhotovenia . Faktúra sa musí zverejniť do 30 kalendárnych dní odo dňa zaplatenia faktúry.