Navigácia

Hlavný kontrolór

Ing. Slávka Tomalová

Telefón
+421 948 078 411

E-mail
tomalova@spisskabela.sk

Adresa
Mestský úrad Spišská Belá
Petzvalova 18
SpišskáBelá
059 01

 

Oznamovanie protispoločenskej činnosti:

              Zodpovednou osobou, ktorá plní úlohy zamestnávateľa, je na základe § 10 ods. 1 zákona 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov  hlavná kontrolórka mesta Ing. Slávka Tomalová.

Na základe zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon“), vydal primátor mesta Spišská Belá Smernicu č. 1/2023 o podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti /stiahnuť/

     Oznámenie v zmysle uvedeného zákona je možné podať:

  • osobne – ústne do záznamu v kancelárii hlavnej kontrolórky v Regionálnom turistickom informačnom centre, ulica Petzvalova 17, 059 01 Spišská Belá počas úradných hodín 
  • písomne na adresu:

Hlavný kontrolór mesta Spišská Belá
Mestský úrad Spišská Belá
Petzvalova 18
059 01  Spišská Belá

Písomné oznámenie sa podáva v uzatvorenej obálke s označením „Neotvárať – do rúk hlavného kontrolóra“

  • elektronickou formou na emailovú adresu hlavnej kontrolórky mesta Spišská Belá:

tomalova@spisskabela.sk.  Táto emailová adresa je prístupná nepretržite.

Názov prílohy Odkaz
Smernica-č.-1-2023-o-oznamovaní-protispoločenskej-činnosti Stiahnuť