Navigácia

Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu mesta Spišská Belá

boli schválené Mestským zastupiteľstvom v Spišskej Belej dňa11.03.2021, uznesením č. 28/2021 a zmena záväznej časti územného plánu bola vyhlásená všeobecne záväzným nariadením mesta č. 3/2021, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 9/2008 v znení č. 1/2014, č. 1/2017 a č. 5/2019, schválené uznesením č. 29/2021. Prijaté VZN č. 3/2021 nadobúda účinnosť od 26.03.2021 (VZN č. 3/2021 bolo vyvesené na úradnej tabuli do 12.04.2021).

Názov prílohy Odkaz
1_Sirsie_vztahy Stiahnuť
2_Komplexny_urban_navrh_KU Stiahnuť
4a1_Komplexny_urban_navrh Stiahnuť
4a2_Komplexny_urban_navrh Stiahnuť
4a3_Komplexny_urban_navrh Stiahnuť
4b_Komplexny_urban_navrh Stiahnuť
5a1_Doprava_navrh Stiahnuť
5a2_Doprava_navrh Stiahnuť
5a3_Doprava_navrh Stiahnuť
5b_Doprava_navrh Stiahnuť
6a2_Voda+kanal Stiahnuť
6b_Voda+kanal Stiahnuť
7a1_Energetika Stiahnuť
7a2_Energetika Stiahnuť
7b_Energetika Stiahnuť
7d_Energetika Stiahnuť
8b_Zaber_PP Stiahnuť
8d_Zaber_PP Stiahnuť
9a1_Schema_VPS Stiahnuť
9a2_Schema_VPS Stiahnuť
9a3_Schema_VPS Stiahnuť
9b_Schema_VPS Stiahnuť
9d_Schema_VPS Stiahnuť
10a1_Navrh_regulacie Stiahnuť
10a2_Navrh_regulacie Stiahnuť
10a3_Navrh_regulacie Stiahnuť
10b_Navrh_regulacie Stiahnuť
10d_Navrh_regulacie Stiahnuť
ZaD4_Sp_Bela_sprievodna sprava Stiahnuť