Kategória: Činnosť kontrolóra

Správa o výsledku kontrol 22. 10. 2020

Správa o výsledku kontrol 22. 10. 2020

Podľa ustanovenia  § 18f  ods. 1  písm.  d)  zákona č.  369/1990 Zb.  o  obecnom    zriadení v zn. n.  p. som  predložila  mestskému  zastupiteľstvu na jeho zasadnutí dňa 22. 10. 2020  správu  o  výsledkoch  kontrol....

Správa o výsledku kontrol 13. 8. 2020

Správa o výsledku kontrol 13. 8. 2020

Podľa ustanovenia  § 18f  ods. 1  písm.  d)  zákona č.  369/1990 Zb.  o  obecnom    zriadení v zn. n.  p.  som dňa 13. 8. 2020 predložila  mestskému  zastupiteľstvu na jeho zasadaní   správu  o  výsledkoch  kontrol....

Plán činnosti na II. polrok 2020

Plán činnosti na II. polrok 2020

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Spišská Belá na II. polrok 2020 V súlade s ustanovením § 18f  ods. 1 písm. b) zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov som...

Stanovisko k záverečnému účtu mesta za rok 2019

Stanovisko k záverečnému účtu mesta za rok 2019

Stanovisko  hlavnej  kontrolórky k  záverečnému  účtu  mesta  Spišská  Belá  za  rok  2019       Záverečným účtom mesta rozumieme súhrnné spracovanie údajov charakterizujúcich rozpočtové hospodárenie mesta za príslušný kalendárny rok. Podľa   § 18f  ods. 1 písm....

Správa o výsledku kontrol 14. 5. 2020

Správa o výsledku kontrol 14. 5. 2020

Podľa ustanovenia  § 18f  ods. 1  písm.  d)  zákona č.  369/1990 Zb.  o  obecnom    zriadení v zn. n.  p.  som dňa 14. 5. 2020 predložila mestskému  zastupiteľstvu na jeho zasadnutí  správu  o  výsledkoch  kontrol ...

Správa o činnosti 2019

Správa o činnosti 2019

S p r á v a o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2019   V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. e/ zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v...

Správa o výsledku kontroly 20. 2. 2020

Správa o výsledku kontroly 20. 2. 2020

Podľa ustanovenia  § 18f  ods. 1  písm.  d)  zákona č.  369/1990 Zb.  o  obecnom    zriadení v zn. n.  p.  som predložila  mestskému zastupiteľstvu na jeho zasadnutí dňa 20. 2. 2020  správu  o  výsledkoch  kontroly ...

Správa o výsledkoch kontrol 12. 12. 2019

Správa o výsledkoch kontrol 12. 12. 2019

         Podľa ustanovenia  § 18f  ods. 1  písm.  d)  zákona č.  369/1990 Zb.  o  obecnom    zriadení v zn. n.  p. som predložila  mestskému  zastupiteľstvu na jeho zasadnutí dňa 12. 12. 2019  správu  o ...

Plán činnosti na I. polrok 2020

Plán činnosti na I. polrok 2020

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Spišská Belá na I. polrok 2020 V súlade s ustanovením § 18f  ods. 1 písm. b) zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov som...

Správa o výsledkoch kontrol 31. 10. 2019

Správa o výsledkoch kontrol 31. 10. 2019

          Podľa ustanovenia  § 18f  ods. 1  písm.  d)  zákona č.  369/1990 Zb.  o  obecnom    zriadení v zn. n.  p.  predkladám  mestskému  zastupiteľstvu  správu  o  výsledku  kontrol, ktoré som  vykonala na ...

Správa o výsledkoch kontrol 26. 9. 2019

Správa o výsledkoch kontrol 26. 9. 2019

Podľa ustanovenia  § 18f  ods. 1  písm.  d)  zákona č.  369/1990 Zb.  o  obecnom    zriadení v zn. n.  p. som predložila  mestskému  zastupiteľstvu  správu  o  výsledku  kontroly  vykonanej na  základe schváleného plánu kontrol na...

Správa o výsledkoch kontrol 27. 8. 2019

Správa o výsledkoch kontrol 27. 8. 2019

Správa z vykonaných kontrol       Podľa ustanovenia  § 18f  ods. 1  písm.  d)  zákona č.  369/1990 Zb.  o  obecnom    zriadení v zn. n.  p. som predložila mestskému  zastupiteľstvu na jeho zasadnutí  správu  o  výsledkoch ...

Stanovisko k prijatiu úveru

Stanovisko k prijatiu úveru

S T A N O V I S K O hlavnej  kontrolórky mesta Spišská Belá k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania   V zmysle § 17 ods. 14 zákona č. 583/2004 Z.z....

Oznámenia
X