Kategória: Činnosť kontrolóra

Správa o výsledkoch kontrol 28. 6. 2018

Správa o výsledkoch kontrol 28. 6. 2018

Podľa ustanovenia  § 18f  ods. 1  písm.  d)  zákona č.  369/1990 Zb.  o  obecnom    zriadení v zn. n.  p.  predkladám mestskému  zastupiteľstvu správu  o  výsledku  kontroly  vykonanej na  základe schváleného plánu kontrol na I....

Správa o výsledkoch kontrol 17. 5. 2018

Správa o výsledkoch kontrol 17. 5. 2018

Podľa ustanovenia  § 18f  ods. 1  písm.  d)  zákona č.  369/1990 Zb.  o  obecnom    zriadení v zn. n.  p. som  predložila mestskému  zastupiteľstvu na jeho zasadnutí dňa 17. 5. 2018  správu  o  výsledku  kontroly ...

Stanovisko k záverečnému účtu 2017

Stanovisko k záverečnému účtu 2017

Stanovisko  hlavnej  kontrolórky  k  záverečnému  účtu  mesta  Spišská  Belá  za  rok  2017   Podľa   § 18f ods. 1 písm. c) zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov som predložila  mestskému zastupiteľstvu...

Správa o výsledkoch kontrol 12. 4. 2018

Správa o výsledkoch kontrol 12. 4. 2018

Podľa ustanovenia  § 18f  ods. 1  písm.  d)  zákona č.  369/1990 Zb.  o  obecnom    zriadení v zn. n.  p. som   predložila  mestskému  zastupiteľstvu  na jeho zasadnutí   správu  o  výsledku  kontroly  vykonanej na  základe schváleného...

Správa o výsledkoch kontrol 8. 3. 2018

Správa o výsledkoch kontrol 8. 3. 2018

Podľa ustanovenia  § 18f  ods. 1  písm.  d)  zákona č.  369/1990 Zb.  o  obecnom    zriadení v zn. n.  p. som   mestskému  zastupiteľstvu na jeho zasadnutí  dňa 8. 3. 2018 predložila správu  o  výsledku  kontrol ...

Správa o činnosti za rok 2017

Správa o činnosti za rok 2017

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2017          Podľa ustanovenia § 18f ods. 1 písm. e/ zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov som dňa 31. 1....

Správa o výsledkoch kontrol 31. 1. 2018

Správa o výsledkoch kontrol 31. 1. 2018

  Podľa ustanovenia  § 18f  ods. 1  písm.  d)  zákona č.  369/1990 Zb.  o  obecnom    zriadení v zn. n. p.  som dňa 31. 1. 2018 predložila mestskému  zastupiteľstvu správu  o  výsledkoch  kontrol  vykonaných na ...

Správa o výsledkoch kontrol 13. 12. 2017

Správa o výsledkoch kontrol 13. 12. 2017

Správa z vykonaných kontrol   Podľa ustanovenia  § 18f  ods. 1  písm.  d)  zákona č.  369/1990 Zb.  o  obecnom    zriadení v  zn. n.  p.   som dňa 13. 12. 2017 predložila  mestskému  zastupiteľstvu správu  o  výsledku ...

Stanovisko k rozpočtu 2018

Stanovisko k rozpočtu 2018

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Spišská Belá k návrhu rozpočtu na rok 2018  s výhľadom na roky 2019 – 2020 V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o...

Správa o výsledkoch kontrol 16. 11. 2017

Správa o výsledkoch kontrol 16. 11. 2017

Podľa ustanovenia  § 18f  ods. 1  písm.  d)  zákona č.  369/1990 Zb.  o  obecnom    zriadení v  zn. n.  p.  som dňa 16. 11. 2017   predložila   mestskému  zastupiteľstvu  správu  o  výsledku  kontrol  vykonaných na  základe...

Správa o výsledku kontroly 5. 10. 2017

Správa o výsledku kontroly 5. 10. 2017

Podľa ustanovenia  § 18f  ods. 1  písm.  d)  zákona č.  369/1990 Zb.  o  obecnom    zriadení v  zn. n.  p.   som  dňa  5. 10. 2017  predložila   mestskému  zastupiteľstvu správu  o  výsledku  kontroly  vykonanej na  základe...

Správa o výsledkoch kontrol 4. 7. 2017

Správa o výsledkoch kontrol 4. 7. 2017

      Správa z vykonanej kontroly       Podľa ustanovenia  § 18f  ods. 1  písm.  d)  zákona č.  369/1990 Zb.  o  obecnom    zriadení v zn. n.  p.  som dňa 4. 7. 2017 predložila  mestskému  zastupiteľstvu...

Správa o výsledkoch kontrol 1. 6. 2017

Správa o výsledkoch kontrol 1. 6. 2017

Podľa ustanovenia  § 18f  ods. 1  písm.  d)  zákona č.  369/1990 Zb.  o  obecnom    zriadení v  zn. n.  p.   som dňa 1. 6. 2017,  na zasadnutí mestského zastupiteľstva,  predložila  správu  o  výsledku  kontrol,...