Činnosť kontrolóra

Správa o činnosti za rok 2023

Správa  o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2023         V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. e) …

Stanovisko k rozpočtu na rok 2024

Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Spišská Belá k návrhu rozpočtu na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 – 2026…

Plán kontrol na II. polrok 2023

Plán kontrolnej činnosti  hlavnej kontrolórky mesta Spišská Belá na II. polrok 2023 V súlade s ustanovením § 18f  ods. 1…

Správa za rok 2022

S p r á v a o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2022          V súlade s ustanovením §…

Plán kontrol na I. polrok 2023

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Spišská Belá na I. polrok 2023 V súlade s ustanovením § 18f  ods. 1…

Stanovisko k rozpočtu na rok 2023

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Spišská Belá k návrhu rozpočtu na rok 2023  s výhľadom na roky 2024 – 2025 V…