Činnosť kontrolóra
Počet zobrazení 177

Správa o výsledku kontrol k 26. 1. 2023

Správa z vykonanej  kontroly:

V zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. d), zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, som predložila správu o výsledku kontroly mestskému zastupiteľstvu na jeho  zasadnutí dňa  26. 1. 2023:

  • Kontrola evidencie   a vybavovania  sťažností, petícií  a  podnetov občanov v   roku 2022

      Mestskému zastupiteľstvu v Spišskej Belej  bola v roku 2022 doručená 1 petícia:

  1. 6. 2022 – Petícia občanov mesta Spišská Belá – EBA s.ro. šírenie neznesiteľného zápachu v obytných zónach mesta

Petícia bola  prerokovaná MsZ dňa 14. 7. 2022

Postup pri riešení:

Mesto zaslalo niekoľko podnetov na prešetrenie,  vyžiadalo údaje o množstvách a druhoch odpadov s ktorými sa v prevádzke nakladá. Zástupcovia petície boli   o postupe samosprávy informovaní dňa 22. 8. 2022. Slovenská inšpekcia životného prostredia zaslala mestu dňa 27.12.2022 oznámenie o výsledku šetrenia. Kontrolou na podnet mesta boli zistené v prevádzke EBA, s. r. o.  porušenia, na základe ktorých uložil kontrolný orgán lehotu na realizáciu nápravných opatrení a zároveň uložil pokutu za zistený správny delikt.

Mesto pripravuje rokovanie so spoločnosťou EBA

Neboli zistené nedostatky v evidencii  a vybavovaní sťažností, petícií a podnetov.

 

Najnovšie články