Činnosť kontrolóra
Počet zobrazení 33

Správa o výsledkoch kontrol k 7. 3. 2024

 

V zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. d), zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov som na zasadnutí mestského zastupiteľstva  dňa  7. 3. 2024  predložila  správu o výsledkoch kontrol:

  • Kontrola dodržiavania povinnosti elektronického zverejňovania dokumentov podľa zákona  č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Povinnosť elektronického zverejňovania dokumentov podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn. n. p. platí pre mesto od 1. 11. 2016.  V zmysle § 34 ods. 2 citovaného zákona – orgán verejnej moci zverejní na elektronickej úradnej tabuli

a) elektronický úradný dokument, ktorý je podľa tohto zákona z hľadiska právnych účinkov totožný s takým dokumentom v listinnej podobe, o ktorom osobitné predpisy ustanovujú, že sa doručuje vyvesením na úradnej tabuli orgánu verejnej moci, verejnou vyhláškou alebo iným obdobným spôsobom zverejnenia pre neurčitý okruh osôb; ustanovenia osobitných predpisov o doručovaní tým nie sú dotknuté,

b) iný elektronický dokument než podľa písmena a), o ktorom osobitný predpis ustanovuje, že sa zverejňuje alebo vyvesuje na úradnej tabuli, verejnou vyhláškou, na webovom sídle alebo iným obdobným spôsobom zverejnenia pre neurčitý okruh osôb.

Z uvedeného vyplýva mestu povinnosť  zverejňovať aj na elektronickej úradnej tabuli resp. centrálnej úradnej elektronickej tabuli (ďalej len „CUET“). Zverejnenie na CUET však nenahrádza povinnosť zverejnenia či vyvesenia podľa osobitných predpisov, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Zverejnenie je potrebné vykonať v rovnaký deň, ako zverejní elektronický dokument na úradnej tabuli, verejnou vyhláškou, na webovom sídle alebo iným obdobným spôsobom zverejnenia pre neurčitý okruh osôb.

Kontrolou bolo preverené zverejňovanie konkrétnych dokumentov na CUET v období od 1. 12. 2023 do 27. 2. 2024, z ktorého vyplynulo nasledovné: mesto zverejnilo  na CUET 4 dokumenty – oznámenie o úrovni vytriedenosti odpadu, oznámenie o zámere prenajať nehnuteľnosť, prideliť byt a prenajať nehnuteľnosť. Neboli zverejnené všetky dokumenty, ktoré sa v zmysle zákona  zverejňovať mali. V podmienkach mesta sú to napríklad dokumenty, ktorých povinné zverejnenie vyplýva zo zákona o obecnom zriadení, konkrétne: všeobecne záväzné nariadenia obce, návrhy rozpočtov, záverečných účtov, návrh plánu kontrolnej činnosti, ďalej dokumenty ktorých zverejnenie vyplýva zo zákona o majetku obcí: zámer predaja majetku, podmienky obchodnej verejnej súťaže pri predaji majetku obce. Ďalšiu skupinu povinne zverejňovaných dokumentov tvoria elektronické úradné dokumenty, ktoré sa doručujú vyvesením na úradnej tabuli, verejnou vyhláškou alebo iným obdobným spôsobom zverejnenia pre neurčitý okruh osôb, ako napríklad: stavebné povolenie oznamované verejnou vyhláškou, kolaudačné rozhodnutie doručované verejnou vyhláškou, oznámenie  o vyhlásení volieb a pod.

Kontrolou bolo zistené dlhodobé neplnenie ustanovenia § 34 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov – mesto nezverejňovalo všetky povinne zverejňované dokumenty. Za tento nedostatok môže byť mestu uložená pokuta v zmysle zákona vo výške od 1 000 do 5 000 eur.

Odporúčanie:

Aby povinné informácie nemuseli byť zverejňované mechanickým nahadzovaním na viacerých miestach, odporúčam, aby mesto obstaralo prepojenie zverejňovania dokumentov z webu na CUET z dôvodu šetrenia času, získania prehľadu a kontroly.

   

  • Kontrola podľa § 18i písm. j) zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov – kontrola prevodov nehnuteľného majetku mesta, ktorého všeobecná hodnota prevýšila 20 000 eur

Dňa 1.11.2023 nadobudla účinnosť novela zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) zákonom č. 137/2023 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon   č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „Novela“). Novela priniesla okrem iného rozšírenie povinností hlavného kontrolóra obce o novú povinnosť upravenú v § 18f ods. 1 písm. i) zákona o obecnom zriadení. Podľa uvedeného ustanovenia je hlavný kontrolór povinný vykonať za predchádzajúci kalendárny rok kontrolu prevodov nehnuteľného majetku obce, ktorého všeobecná hodnota majetku prevýšila 20 000 eur, a to do 60 dní od uplynutia kalendárneho roka; obec zverejní výsledky tejto kontroly do 30 dní po predložení správy o výsledkoch kontroly obecnému zastupiteľstvu na svojej úradnej tabuli a na webovom sídle obce, ak ho má obec zriadené.

Pri kontrole neboli zistené nedostatky – mesto v roku 2023 nevykonalo prevod nehnuteľného majetku, ktorého všeobecná hodnota prevýšila 20 000 eur.

Výsledky kontroly boli zverejnené na úradnej tabuli mesta dňa 22. 3. 2024.

Najnovšie články