Činnosť kontrolóra
Počet zobrazení 98

Správa o činnosti za rok 2023

Správa  o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2023

        V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. e)  zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám   mestskému   zastupiteľstvu  v  Spišskej  Belej správu o kontrolnej  činnosti za rok 2023.

         Kontrolný proces v územnej samospráve je  súčasťou systému riadenia samosprávy a  hospodárenia s verejnými prostriedkami, kde plní funkcie spätnej väzby. Účinná a cieľavedome uplatňovaná kontrola, spracovanie výsledkov a prijatie opatrení  prispieva ku  skvalitňovaniu riadiaceho procesu. Hlavný kontrolór nemá oprávnenie a kompetencie prijímať opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou a ani vyvodzovať zodpovednosť osôb za zistené nedostatky. Toto je úlohou štatutárnych orgánov kontrolovaných subjektov a tie sú zodpovedné za účinnú realizáciu a odstránenie zistených nedostatkov, ako aj prípadné uplatnenie primeraných a účinných sankcií voči zodpovedným.

V roku 2023 som vykonávala kontroly podľa plánov kontrol  a  na základe zistení z vlastnej činnosti a rôznych podnetov. Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí dňa 15. 12. 2022 plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 uznesením č. 27  a   dňa  15. 6. 2023 plán  na II. polrok 2022  uznesením č. 117/2023.

Kontroly boli vykonávané  u povinných osôb a v rozsahu tak, ako to v ustanovení § 18d stanovuje zákon o obecnom zriadení. V roku  2023 som vykonala 11   kontrol, ktoré boli riadne ukončené, prerokované s kontrolovaným subjektom a  o výsledkoch bola predložená  priebežná správa  mestskému zastupiteľstvu.

 

Číslo Povinná osoba Cieľ kontroly Výsledok Počet kontrolných zistení
1. Mesto Spišská Belá Preveriť vedenie evidencie a vybavovanie sťažností, petícií alebo podnetov občanov, 2022  S (správa)       0
2. Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. Preveriť hospodárenie spoločnosti v roku 2021 a 2022   NS (návrh správy), S       8
3. Mesto Spišská Belá Preveriť súlad realizácie, financovania, zmenových procesov, účtovania a obstarávania vybraných investičných akcií mesta s platnou legislatívou, internými smernicami mesta, zmluvnými podmienkami, ktorými je mesto viazané      S       1
4. Mesto Spišská Belá Preveriť stav, evidenciu a vymáhanie pohľadávok na nájomnom  za prenajaté pozemky mesta k 31. 12. 2022      S  0

1 odporúčanie

     5. Mesto Spišská Belá Preveriť stav, evidenciu a vymáhanie pohľadávok na nájomnom  za prenajaté byty a nebytové priestory mesta k 31. 12. 2022   NS, S  5

2 odporúčania

    6. Mesto Spišská Belá Preveriť evidencie, vyrubovania a platenia dane za užívanie verejného priestranstva za obdobie september – december 2022   NS, S   4
7. Mesto Spišská Belá Preveriť stav, evidenciu a vymáhanie daňových pohľadávok a poplatkov mesta  k  30. 9. 2023 S 0

2 odporúčania

8. Mesto Spišská Belá Preveriť prevádzkovanie motorových vozidiel – evidencie jázd, nákup, čerpanie a spotrebu PHM v meste v období roka 2022 NS, S 5
9. Materská škola Spišská Belá Preveriť hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami a nakladania s majetkom mesta S 0
10. ZŠ J. M. Petzvala Preveriť hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami a nakladania s majetkom mesta S 0
11. Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o. Preveriť hospodárenie spoločnosti v roku 2022 S 0

Stručne k jednotlivým kontrolám a zisteniam z nich:

Pri preverovaní vedenia evidencie a vybavovania sťažností, petícií alebo podnetov občanov za rok 2022 som nezistila nedostatky. Mestskému zastupiteľstvu v Spišskej Belej  bola doručená 1 petícia  –  dňa 8. 6. 2022  –  Petícia občanov mesta Spišská Belá – EBA s. r. o.   šírenie neznesiteľného zápach v obytných zónach mesta. Petícia bola prerokovaná v MsZ dňa 14. 7. 2022, mesto zaslalo niekoľko podnetov na prešetrenie a kontroly. Výsledok bol oznámený zástupcom petície.

V marci 2023 som ukončila rozsiahlu kontrolu hospodárenia v Mestskom podniku Spišská Belá, s. r. o. za obdobie rokov 2021 a 2022. V správe som uviedla mnohé závažné zistenia – ukladanie odpadu v mestskej skládke nad povolený objem od novembra 2021, neefektívne vykonávanie stavebnej činnosti, nezákonné neodvádzanie prostriedkov do environmentálneho fondu, nevyužívanie možností dať si preplatiť náklady na základe výziev jednotlivých ministerstiev – napr. na prostriedky proti rozširovaniu COVIDu, alebo na zvýšené náklady na energie a pod., porušovanie zákona o verejnom obstarávaní a zákona o slobodnom prístupe k informáciám, chýbajúce evidencie napr. o stave a pohybe zásob a ďalšie. Nedostatky, ktoré sú v správe konkrétne popísané a podložené, sa opakovali aj v minulých rokoch. Vedenie mestskej spoločnosti, ale ani mesto, ako jediný spoločník, dlhodobo nekonali, neprijímali ozdravné opatrenia, neprijímali opatrenia pred zatvorením skládky, na zníženie dlhov spoločnosti, na zníženie neefektívnosti a pod.  Pri prejednávaní výsledkov kontrol v spoločnosti i v meste som upozorňovala, že táto nečinnosť sa prejaví vo zvýšených nákladoch v nasledujúcich rokoch, ktoré nakoniec znásobí aj inflácia.

V roku 2023 som ukončila poslednú kontrolu investičných akcií, a to: súlad realizácie, financovania, zmenových procesov, účtovania a obstarávania vybraných investičných akcií mesta s platnou legislatívou, internými smernicami mesta, zmluvnými podmienkami, ktorými je mesto viazané a podobne pri Výstavbe hokejovo – hokejbalovej haly v Spišskej Belej. Hodnota akcie bola 1 126 006,72 eur,  kontrolou bolo zistené porušenie zákona o účtovníctve. Nakoľko k rovnakému porušeniu  v predchádzajúcich kontrolách prijalo mesto opatrenia a ďalšie oblasti boli v poriadku,  kontrolu som ukončila správou.

Pri kontrole stavu, evidencie a vymáhania pohľadávok na nájomnom  za prenajaté pozemky mesta k 31. 12. 2022 neboli zistené rozdiely alebo nedostatky. Mestu som navrhla zvážiť postup zapisovania nájomného vzťahu v trvaní päť a viac rokov do katastra nehnuteľností. Splnením tejto formálnej povnnosti by sa nájomca súčasne stal daňovníkom pre daň z nehnuteľností.

Rovnakú kontrolu som vykonala pri nájomnom za  byty a nebytové priestory.  Mesto Spišská Belá prenajíma nebytové priestory 26 subjektom. Nedostatky neboli zistené. Ale pri kontrole stavu, evidencie a vymáhania pohľadávok na nájomnom za byty bolo zistené zákona o slobodnom prístupe k informáciám – zmluvy o nájme bytov boli zverejňovaní oneskorene, nevymáhanie poplatku z omeškania, povinnosť mesta upraviť správu domu na Štefánikovej 18.  Odporúčala som prehodnotiť tvorbu fondu opráv vzhľadom na vek a stav mestských bytov. Mesto prijalo opatrenia na odstránenie nedostatkov.

Pri kontrole evidencie, vyrubovania a platenia dane za užívanie verejného priestranstva za obdobie september – december 2022 som zistila viacero nedostatkov – porušenie zákona o miestnych daniach aj VZN 7/2020 – nevydanie rozhodnutia,  nesprávne uvedená lehota splatnosti v rozhodnutí, nesprávny výpočet dane a nepoužívanie tlačiva určeného VZN. Mesto prijalo opatrenia a niektoré opatrenia boli realizované už v priebehu kontroly..

     Každý rok vykonávam kontrolu stavu, evidencie a vymáhania daňových pohľadávok a poplatkov mesta  k  30. 9.. K rovnakému dátumu roku 2023 bol znovu potvrdený negatívny vývoj nedoplatkov. Evidované nedoplatky na daniach boli vo výške 9 851,60 eur a na poplatkoch za vývoz TKO vo výške 89 198,91 eur. Okrem toho, že mestu tieto prostriedky chýbajú, vymáhanie nedoplatkov  je záväzok voči obyvateľom, ktorí platia za služby.  Predložila som vedeniu mesta návrhy na nové spôsoby vymáhania.

Kontrolou prevádzkovania motorových vozidiel – evidencie jázd, nákupu, čerpania a spotreby PHM v meste v období roka 2022 bolo zistených viacero nedostatkov. Vyplývajú hlavne z toho, že mesto nemá prijatý jednotný postup pre prevádzkovanie vozidiel a kvôli tomu sa pri kontrolách opakujú.

Pri kontrolách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a nakladania s majetkom mesta v našich školských zariadeniach – v Materskej škole Spišská Belá a Základnej škole J. M. Petzvala  za rok 2022 som nezistila porušenia zákonných ustanovení, ani nedostatky alebo rozdiely. Rovnaký výsledok mala aj kontrola hospodárenia v obchodnej spoločnosti Lesy Mesta Spišská Belá s. r. o. v roku 2022 – bez zistených nedostakov.

Plánovaná kontrola plnenia náhradnej výsadby a použitia príjmov za finančnú náhradu za vyrúbané dreviny bola z dôvodov personálnych zmien preložená na rok 2024.

V roku 2023  som sa zúčastňovala zasadnutí mestského zastupiteľstva, na komisiách mestského zastupiteľstva, na ktoré som bola pozvaná,  aktívne som pracovala pri kontrole dodržiavania metodiky a procesov založenia Sociálneho podniku Spišská Belá s. r. o., pri tvorbe všeobecne záväzných opatrení a iných vnútorných noriem, či riešení rôznej problematiky v meste, v rozpočtových organizáciách aj obchodných spoločnostiach.

Mestskému zastupiteľstvu som  v priebehu roka 2023 predložila:

  • správy o výsledkoch ukončených kontrol
  • správu o kontrolnej činnosti za rok 2022
  • odborné stanovisko k záverečnému účtu mesta za rok 2022
  • odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mesta na rok 2024 s výhľadom na roky 2025, 2026
  • návrh plánu kontrol na  II. polrok 2023 a I. polrok 2024

Zúčastňovala som sa školení, seminárov,  aktivít združenia hlavných kontrolórov a zvyšovala som  svoju odbornosť prostredníctvom tematických školení aj individuálnou odbornou prípravou.

 

 

Najnovšie články