Činnosť kontrolóra
Počet zobrazení 36

Správa o výsledkoch kontrol k 8. 2. 2024

V zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. d), zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov som na zasadnutí mestského zastupiteľstva

dňa  8. 2. 2024  predložila  správu o výsledkoch kontrol:

  • kontrola vedenia evidencie a vybavovania sťažností, petícií alebo podnetov občanov za rok 2023

Výsledok kontroly a zistené nedostatky:

Kontrolou predloženej evidencie neboli zistené nedostatky. Za rok 2023 neboli podané zo strany občanov sťažnosti, petície alebo podnety.

  • kontrola hospodárenia spoločnosti Lesy Mesta Spišská Belá s. r. o. v roku 2022

Výsledok kontroly a zistené nedostatky:

Spoločnosť Lesy Mesta Spišská Belá s. r. o. dosiahla v roku 2022 kladný hospodársky výsledok, ktorý bol po zdanení  vo výške   17 435 eur.

Pri kontrole neboli zistené nedostatky, rozdiely,  alebo porušenia zákonných ustanovení. Prostriedky a majetok boli využívané účelne a efektívne. Zároveň boli dodržané postupy pri povinnom zverejňovaní údajov v zmysle zákonných ustanovení.

Vybrané ekonomické ukazovatele:                                      2022                        2021

Výnosy z hospodárskej činnosti spolu                           1 936 254                    832 616

Tržby z predaja vlastných výrobkov                                 669 759                    501 460

Tržby z predaja služieb                                                               40 227                         8 161

Ostatné výnosy z hosp. činnosti                                      1 226 913                     356 497

Náklady na hospodársku činnosť spolu                      1 936 539                     858 107

Spotreba materiálu, energie, ost.                                        128 025                      39 034

Služby                                                                                                  553 704                    314 289

Osobné náklady                                                                             228 431                    190 638

Ostatné náklady na hospodársku činnosť                      994 200                    288 100

Výnosy z finančnej činnosti spolu                                         376 499                    265 694

Náklady na finančnú činnosť spolu                                      378 486                    267 236

Výsledok hospodárenia pred zdanením                              22 325                        9 980

Daň z príjmov                                                                                        4 890                        2 117

Výsledok hospodárenia po zdanení                                      17 435                        7 863

Spoločnosť má vytvorenú zákonnú rezervu vo výške  1 324 000 eur k 31. 12. 2022,

záväzky z  obchodného styku vo výške 10 586 eur.

pohľadávky z obchodného styku vo výške 13 287 eur

Rezerva vytvorená spoločnosťou je v súlade so Smernicou upravujúcou podmienky vytvárania rezervy podľa Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p., je podložená projektom lesnej pestovnej činnosti a plánom použitia vypracovaným a potvrdeným odborným lesným hospodárom na príslušné obdobia.

Obchodná spoločnosť od svojho vzniku hospodári so ziskom. V kontrolovanom období mala   k dispozícii dostatok likvidných aktív, nesplácala dlhodobé záväzky –  neprijala bankové ani iné úvery, vykonávala činnosti, pre ktoré bola založená. O plánoch, priebehu a výsledkoch  lesných činností konateľ pravidelne informuje  na zasadnutiach dozornej rady aj mestského  zastupiteľstva.

V kontrolovanom období spoločnosť končila projekt s poskytovateľom – Štátnou ochranou prírody SR, na základe Zmluvy o starostlivosti č.  ŠOP SR-Z/134/2020 v výške 301 171,01 eur.

Kontrola oprávnenou osobou bola 18. 11. 2022 ukončená bez zistených nedostatkov a prostriedky boli schválené v plnej výške.

Predmetom zmluvy boli:

  • mzdové výdavky zamestnancov (lesník)  – 7.375,29 eur
  • externé služby a nákup tovarov (pestovné práce, nákup sadeníc) – 116.668,62 eur
  • vlastný materiál (Vl. sadenice, koly) – 15.675,20 eur
  • ponechanie stromov na dožitie – 139.050,90 eur
  • ponechávanie hrubého mŕtveho dreva – 22.401,00 eur

Ďalším prebiehajúcim projektom, kde bola spoločnosť úspešná a uzatvorila zmluvu, je  HUSKROUA/1701/LIP/009. V  roku 2022 boli realizované činnosti v hodnote 150 956,60 eur – pestovné práce, mzdy projektového a finančného manažéra, rekonštrukcia podkrovia – Historicko-edukačná miestnosť lesnej pedagogiky (65 649,92 eur). Zariadenie podkrovia – z dôvodu predĺženia trvania projektu do 31.12.2023 bolo vyúčtovanie nákladov predložené spolu s rokom 2023 až v decembri 2023 a v súčasnosti prebieha záverečná administratívna kontrola.  V roku 2022 boli prijaté dve platby z tohto projektu v sume 371 331,40 eur.

Pri kontrole zverejňovania  podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. neboli zistené nedostatky.

 

 

 

 

 

 

 

Najnovšie články