Činnosť kontrolóra
Počet zobrazení 223

Správa o výsledku kontrol k 9. 3. 2023

V zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. d), zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, som predložila správu o výsledku kontroly mestskému zastupiteľstvu na jeho  zasadnutí dňa  9. 3. 2023: 

  • Kontrola hospodárenia v spoločnosti Mestský podnik Spišská Belá s. r. o.  v roku 2021 a 2022

 Výsledok kontroly, zistené nedostatky:

          Mestský podnik Spišská Belá s. r. o. zaplatil mestu Spišská Belá v roku 2021 a v roku 2022 nájomné za areál na Továrenskej 30 vo výške 11 850,00 eur, za skládku TKO  vo výške 38 963,00 eur a za kameňolom 2 838,00 eur.

     Rok 2021:

Mestský podnik Spišská Belá s. r. o.  (ďalej len MPSB)   dosiahol   zisk    pred  zdanením vo výške 103 396,00 eur.

Spoločnosť sleduje hospodárenie (výnosy a náklady) podľa jednotlivých stredísk, výsledok:       

     Stredisko 11 – Lesy                                                     0,00 eur                           

     Stredisko 22 – Služby                                       266 715,00 eur                     

     Stredisko 33 – Píla                                                      0,00 eur                   

     Stredisko 44 – Stavby                                      – 16 272,00 eur

Stredisko 45 – Kameňolom                              –  6 150,77 eur 

Stredisko 99 – Ekonomiky                             – 140 896,23 eur                                               

Hospodársky výsledok tvoria štyri strediská –  kameňolom (nájom zaplatený mestu, povinne platené odborné služby – výnosy vo výške 4 000 eur), ekonomické, stavby  a  služby  pri zbere, manipulácii, odvoze a skladovaní odpadov, ďalej len skládka. Podstatné výnosy dosahujú  strediská skládka a stavby, stredisko ekonomiky – tam sú vedené len náklady na riadenie, ekonomické služby, správu, poistenie, nájom areálu, a pod.

 

2020 2021 % nárast
Výnosy celkom 1 342 638 1 473 767 9,8
z toho skládka   886 298 1 103 696 24,5
z toho stavby   359 023 299 840              -16,5
Náklady celkom 1 302 658 1 389 359 6,7
z toho skládka celkom 655 228 836 981 27,7
–          mzdové 171 885 234 553 36,5
–          poplatok environment. fond 225 473 296 395 31,5
z toho stavby celkom 415 224 316 112 -23,9
–           materiál 58 700 38 085 -35
–           mzdové 107 930 90 137 -16,5
–          dodávateľsky služby asfalt. 121 363 67 172 -44,6
z toho ekonomiky celkom 134 562 155 409 15,5
–          mzdové         63 834 66 411 4
–          nájomné areál 11 850 11 850 0

 

     Rok 2022:

V čase ukončenia kontroly nemala povinná osoba ukončené všetky činnosti  a zaúčtované  účtovné prípady, ktoré sú potrebné pre zostavenie  účtovnej závierky za rok 2022. Preto uvádzam predpokladané základné  údaje o hospodárení za rok 2022:

Výnosy    1 275 574 eur

Náklady   1 319 850 eur

Predbežný výsledok hospodárenia – strata – 45 000 eur.

Skládka 2020 2021 2022
Uložené odpady v t 13 667,37 14 555,96 7 134,32

Kontrolou boli zistené tieto nedostatky:

  1. MPSB dosiahol v roku 2021 zisk vo výške 103 396 eur pred zdanením a za rok 2022 predpokladá stratu vo výške približne 45 000 eur (údaje sú predbežné, ku dňu ukončenia kontroly nebola ukončená účtovná závierka k 31. 12. 2022). Na základe predložených dokladov, rozborom a  porovnaním údajov je zrejmé, že spoločnosť v roku 2021 dosiahla kladný výsledok len zvýšením cien za uloženie a zvýšením množstva odpadu uloženého na skládke. V roku 2022 boli znovu zvýšené ceny za uloženie, ale uložených bolo len 50 % odpadu oproti roku 2021, výsledkom hospodárenia je strata. Zo strany podniku nedošlo k žiadnym úsporným opatreniam na strediskách.
  2. Napriek tomu, že vedenie spoločnosti, ale aj vedenie mesta, jediného majiteľa spoločnosti, mali informácie o naplnení kapacity skládky a zastavení konania vo veci rozšírenia skládky k 28. 6. 2021, neboli prijaté žiadne opatrenia na zastavenie vývozu odpadov na skládku a na zefektívnenie stavebnej výroby, alebo jej ukončenie.

V roku 2021  som v správe o kontrole konštatovala, že na základe Technickej správy vyhodnotenia topografie skládky odpadov v Spišskej Belej za rok 2020 je predpokladaný termín do naplnenia skládky pri rovnakom tempe zavážania  november 2021.

Povolený objem uloženého odpadu bol skutočne prekročený a od novembra 2021 bolo uložených protiprávne a bez povolenia naviac 7 254 m3 odpadu. Slovenská inšpekcia životného prostredia koná vo veci uloženia pokuty na základe aj ďalších nedostatkov zistených pri kontrole.

  1. Dlhodobé neefektívne vynakladanie ekonomických zdrojov spoločnosti sa prejavilo v tom, že pri znížení objemu uloženého odpadu dosiahla spoločnosť stratu a uzatvorením skládky aj zastavenie príjmov. Zároveň bola v roku 2022 utlmená stavebná výroba a súvisiace nutné opatrenia neboli neprijaté. Pri znižovaní výnosov, blížiacom sa zatvorení skládky malo vedenie MPSB okamžite prijať účinné opatrenia – minimálne podstatne znížiť mzdové náklady (r. 2021 – 393 375 eur, r. 2022 – 380 568 eur), náklady na PHM (r. 2021 – 64 tis. eur, r. 2022 – 86 tis. eur) a pod.. Nečinnosť v tomto smere kladie veľké finančné nároky na spoločnosť v roku 2023, keď nemá príjmy, nemá perspektívu nových činností, nemá ozdravný plán, zvyšuje sa jej strata, hrozí nezaplatenie zákonných platieb a až likvidácia spoločnosti. V takom prípade niektoré neuhradené záväzky MPSB môžu byť postúpené na mesto, ako vlastníka skládky a výrazne zaťažiť rozpočet mesta.
  2. MPSB evidoval k 31. 12. 2022 nedoplatok vo výške 156 072,99 eur (k 31. 12. 2021 to bolo 94 556,81) pri tvorbe Environmentálneho fondu v zmysle zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn. n. p. . Tieto poplatky boli vybraté a zaplatené dodávateľmi pri uložení odpadov na skládku. Za oneskorené zaplatenie poplatkov v zmysle zákona hrozí MPSB sankcia vo výške 0,2 %  z  dlžnej sumy za každý deň omeškania.
  3. V roku 2021 bolo možno požiadať o preplatenie nákladov vzniknutých v súvislosti s opatreniami prijatými proti šíreniu pandémie COVID. Spoločnosť mala zvýšené náklady, ale túto možnosť nevyužila (minimálne za testovanie zamestnancov 254,00 eur, mohli tam byť uplatnené aj náklady na nákup dezinfekčných prostriedkov, osobných ochranných prostriedkov a pod.)

V tejto súvislosti upozorňujem na zvýšené náklady na energie v MSPSB –  zálohové platby na plyn stúpli zo 686 eur na 1 000 eur, platby za elektrinu – podľa vyúčtovacích faktúr za skutočnú spotrebu vzrástli pri areáli na Továrenskej za 10/22 zo 480 eur na 886 eur za 11/22, ale za areál skládky na Osloboditeľov to bolo zo 608 eur za 10/22 na 1 170 eur za 11/22. Podľa faktúr vzrástla jednotková cena v nízkej aj vysokej tarife z 51,00 eur na 544,35 eur. Vedenie podniku nepreukázalo jednanie s dodávateľom el. energie, zatiaľ ani nepožiadalo o kompenzáciu zvýšených nákladov, na ktorú bola vyhlásená výzva MH SR pre hospodárske podniky /za mesiace 08/22 a 09/22/. Je nevyhnutné využiť všetky možnosti zníženia nákladov, ktoré existujú.

  1. Mesto objednalo u svojej obchodnej spoločnosti ako „in-house“ zákazku „Revitalizáciu -spevnené a prístupové plochy – ulica Športová v Spišskej Belej I. etapa“ , v zmysle ustanovenia § 1 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ZVO). Zmluva o dielo č. EXT_396/2021   bola uzatvorená        dňa    24. 11. 2021 vo výške 101 213,39 eur. Mesto, ako objednávateľ je verejným obstarávateľom, jeho 100 %  dcérska spoločnosť pri tejto zákazke  v zmysle ustanovenia § 7 ods. 2 písm. b) ZVO je verejným obstarávateľom. Pri objednávaní asfaltácie vo výške 73 755,20 eur s DPH bol MPSB povinný pri obstarávaní tejto zákazky s nízkou hodnotou postupovať podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní. MPSB nerealizoval verejné obstarávanie a svojim konaním porušil vyššie uvedené ustanovenia ZVO.
  2. Pri kontrole roku 2021 bolo zistené, že Mestský podnik Spišská Belá s. r. o. neviedol priebežne presné záznamy o výdaji a príjme materiálu, čo spôsobilo nemožnosť odsúhlasiť aktuálny stav zásob s evidenciou, nebola zabezpečená ochrana majetku spoločnosti. Aktuálnou kontrolu bolo zistené, že sa naďalej tieto záznamy nevedú. Je potrebné zabezpečiť záznamy o každom  pohybe stavu zásob z dôvodu ochrany majetku spoločnosti.
  3. Mestský podnik Spišská Belá s. r. o. nepredkladá po vykonaných kontrolách návrhy opatrení na odstránenie nedostatkov, na ich nápravu a na odstránenie príčin ich vzniku. Pri kontrolách sú neustále zisťované problémy s nehospodárnym a neefektívnym vynakladaním prostriedkov, nedodržiavanie zákonných ustanovení o verejnom obstarávaní. Nie sú s mestom zmluvne doriešené vzťahy k majetku (garáž pre kompaktor, cesta), ktorý vybudoval na vlastné náklady napr. na skládke odpadov, ktorá je v majetku mesta (súhlas mesta na vybudovanie, podmienky, spôsob zaúčtovania  a podobne).

Mestský podnik Spišská Belá s. r. o. je povinný prijať účinné opatrenia na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku.

 

Najnovšie články