Činnosť kontrolóra
Počet zobrazení 73

Správa o výsledkoch kontrol k 13. 12. 2023

V zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. d), zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov som na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa  13. 12. 2023 predložila  správu o výsledkoch kontrol:

  • Kontrola hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a nakladania s majetkom mesta v Materskej škole Spišská Belá za rok 2022

      Mesto Spišská Belá je zriaďovateľom materskej školy  ako samostatnej rozpočtovej organizácie  od 1. 7. 2002. Na základe zmien, ktoré sú uvedené v novej zriaďovacej listine z 1. 6. 2007 a nasledujúcich siedmich dodatkoch, bolo v  roku 2022 sídlo materskej školy: Mierová 15, Spišská Belá, súčasťou materskej školy je školská kuchyňa a školská jedáleň  a elokované pracovisko Letná 5, Spišská Belá.

Počet detí, umiestnenie a zloženie v materskej škole k 15. 9. 2022  bolo:

299  detí  spolu                                   (14 tried)

– z toho      254 detí bolo v MŠ Mierová        (12 tried)

44 detí bolo v MŠ Letná                 (2 triedy)

  • predprimárne vzdelávanie 106 detí spolu
  • z toho 95 detí v MŠ Mierová     a   11 detí v MŠ Letná

Počet zamestnancov k rovnakému termínu bol 47, z toho pedagogickí zamestnanci 32,  nepedagogickí 8, školská jedáleň 7.

V roku 2022 bola minimálna výška dotácie mesta určená na mzdy a prevádzku stanovená vo výške 2 605,00 eur na 1 dieťa materskej školy. Mestské zastupiteľstvo ju stanovilo prijatím VZN č. 6/2021 zo dňa 16. 12. 2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2022.

Zákonní zástupcovia boli povinní platiť príspevok za pobyt detí v materskej škole vo výške 14,00 eur za kelendárny mesiac. Príspevok je určený na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy na jedno dieťa do 6 rokov, za deti v predškolskom veku sa príspevok neplatí. Mestské zastupiteľstvo ho stanovilo pre rok 2022 prijatím VZN č. 5/2021 zo dňa 24. 6. 2021, ktoré mení a dopĺňa VZN  3/2020 a VZN 6/2020 o určení výšky príspevku na činnosť  školy a školského

zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá. Prijatím VZN č. 2/2022 zo dňa 14. 7. 2022   o určení  výšky  príspevku  na  činnosť školy a školského  zariadenia  v  zriaďovateľskej  pôsobnosti mesta Spišská Belá bol tento príspevok od 1. 9. 2022 zvýšený na 20,00 eur na 1 dieťa za kalendárny mesiac, okrem detí v predprimárnom vzdelávaní, detí v hmotnej núdzi a detí umiestnených v zariadení podľa rozhodnutia súdu.

Evidencia vyberania príspevkov zákonných zástupcov bola prekontrolovaná, nedostatky, alebo rozdiely neboli zistené. Poplatky platia zákonní zástupcovia včas. Materská škola neeviduje nedoplatok na príspevkoch zákonných zástupcov.

Predmetom kontroly boli finančné operácie výdavky materskej školy – faktúry a ich následná bezhotovostná likvidácia, s dôrazom na správnosť a úplnosť účtovných dokladov  a hospodárnosť a účelnosť nákladov. Prijaté faktúry sú vedené chronologicky, čo zachytáva kniha došlých faktúr. Účtovné doklady boli za kontrolované obdobie spracované v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Predkladané výdavky sa týkali obstarania energií,  vyplácania miezd a súvisiacich nákladov, opráv, nákupu spotrebného materiálu, potravín, čistiacich prostriedkov, telekomunikačných služieb, vybavenia MŠ a pod.

Celkové rozpočtované výdavky pre rok 2022 boli vo výške 1 156 543,00 eur, skutočné čerpanie bolo na úrovni  96 %, t. j.  1 107 921,74 eur. Príjmy MŠ boli rozpočtované na rok 2022 vo výške  138 000,00  eur., skutočný výber bol vo výške  141 040,37  eur, plnenie  predstavuje 102 %.

Prehľad najvýznamnejších nákladov MŠ v eur:

Spotreba materiálu                                         115 259,12

Spotreba energie                                                82 484,55

Opravy a udržiavanie                                       10 695,62

Ostatné služby                                                     12 653,63

Osobné náklady                                              883 412,49

Odpisy dlhodobého majetku                       48 307,00

Náklady z odvodu príjmov                          137 690,35

Prehľad výnosov MŠ v eur:

Tržby za služby                                                                133 078,78

Ostatné výnosy z prev. činnosti                                    9 550,01

Výnosy z bežných transf. z RO                          1 047 748,44

Výnosy z kapit. transf z RO                                        48 307,00

Výnosy samosprávy z bežných trasf.   ŠR           60 173,30

 

Pri kontrole nebolo zistené porušenie zákonov a postupov účtovania. Povinne zverejňované doklady sú uvádzané na internetovej  stránke materskej školy s prepojením na http://ms-spisska-bela.obecny-portal.sk/.

  • Kontrola hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a nakladania s majetkom mesta v Základnej škole J. M. Petzvala za rok 2022

      Mesto Spišská Belá je zriaďovateľom základnej  školy  ako  rozpočtovej organizácie mesta  od 1. 1. 2001. Súčasťou školy je školský klub detí a výdajná školská jedáleň na ulici Mierová 15,  Spišská Belá, ktorá začala činnosť od 1. 9. 2022.

Počet žiakov k 31. 12. 2022 v  ZŠ  bol  384.

Počet tried v ZŠ  – 18

z toho:   1. – 4. ročník  8  tried  (159 žiakov)

5. – 9. ročník 10 tried (225 žiakov)

Počet žiakov v školskom klube  – 77.

Počet zamestnancov k 31. 12. 2022 bol 36, z toho pedagogickí zamestnanci 29 (z toho 4 asistentky učiteľa,  nepedagogickí zamestnanci  7.

Zákonní zástupcovia boli povnní prispievať sumou 5 eur za kalendárny mesiac  na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí  Mestské zastupiteľstvo ho stanovilo pre rok 2022 prijatím VZN č. 5/2021 zo dňa 24. 6. 2021, ktoré mení a dopĺňa VZN  3/2020 a VZN 6/2020 o určení výšky príspevku na činnosť  školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá . Prijatím VZN č. 2/2022 zo dňa 14. 7. 2022 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá bol tento príspevok od 1. 9. 2022 zvýšený na 10,00 eur  za kalendárny mesiac.

Evidencia úhrad príspevkov zákonných zástupcov bola prekontrolovaná, nedostatky, alebo rozdiely neboli zistené. Poplatky platia zákonní zástupcovia včas. Základná  škola neeviduje nedoplatok na príspevkoch zákonných zástupcov za rok 2022.

Predmetom kontroly boli finančné operácie – výdavky základnej školy – faktúry a ich

následná bezhotovostná likvidácia, s dôrazom na správnosť a úplnosť účtovných dokladov  a hospodárnosť a   účelnosť   nákladov.  Prijaté   faktúry   sú   vedené   chronologicky,   čo zachytáva kniha došlých faktúr.  Účtovné doklady boli za kontrolované obdobie spracované v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Predkladané výdavky sa týkali obstarania energií,  vyplácania miezd a súvisiacich nákladov, opráv, nákupu spotrebného materiálu, potravín, čistiacich prostriedkov, telekomunikačných služieb a pod. Pri kontrole výdavkov hradených v hotovosti neboli zistené nedostatky, resp. porušenia. Išlo o drobné prevádzkové náklady – poštovné, cestovné, a pod.

Celkové rozpočtované výdavky ZŠ pre rok 2022 boli vo výške   1 187 985,00  eur, skutočné čerpanie bolo na úrovni  98 %, t. j.  1 163 557,33 eur. Príjmy  boli rozpočtované na rok 2022 vo výške  28 028,00  eur, skutočný výber bol vo výške  27 957,13 eur, čo je 99,74 %.

Prehľad najvýznamnejších nákladov ZŠ v eur:

Spotreba materiálu                                           49 950,61

Spotreba energie                                                22 199,53

Opravy a udržiavanie                                       17 325,15

Ostatné služby                                                      38 179,19

Osobné náklady                                           1 029 289,74

Odpisy dlhodobého majetku                         31 519,36

Náklady z odvodu príjmov                              22 446,86

Prehľad výnosov ZŠ v eur:

Tržby za služby                                                                  26 957,13

Výnosy z bežných transf. z RO                                  89 913,60

Výnosy z kapit. transf z RO                                         31 519,36

Výnosy samosprávy z bežných trasf.   ŠR     1 072 643,73

 

Pri kontrole nebolo zistené porušenie zákonov a postupov účtovania. Povinne zverejňované doklady sú uvádzané na internetovej  stránke materskej školy s prepojením na http://zs-petzvala.obecny-portal.sk/.

 

 

 

 

Najnovšie články