Činnosť kontrolóra
Počet zobrazení 223

Plán kontrol na II. polrok 2023

Plán kontrolnej činnosti  hlavnej kontrolórky mesta Spišská Belá na II. polrok 2023

V súlade s ustanovením § 18f  ods. 1 písm. b) zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov som predložila na rokovanie mestského zastupiteľstva Spišskej Belej  návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2023. Mestské zastupiteľstvo schválilo predložený návrh uznesením č. 117/2023 dňa 15. 6. 2023.

Kontrola   zákonnosti,  účinnosti,   hospodárnosti   a     efektívnosti  pri  hospodárení  a  nakladaní s majetkom mesta  bude  vykonaná   v  subjektoch   podľa  zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 1 .  Pravidelné kontroly

Kontrola plnenia uznesení  mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej

Kontrola evidencie a vybavovania sťažností, petícií  a  podnetov občanov v roku 2023

2.   Tematicky zamerané kontroly

Kontrola hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a nakladania s majetkom mesta v Materskej škole Spišská Belá za rok 2022

Kontrola stavu, evidencie a vymáhania daňových pohľadávok a poplatkov mesta  k  30. 9. 2023

Kontrola stavu, evidencie a vymáhania nájomného, záväzkov a pohľadávok v kapitole byty a nebytové priestory k 30. 9. 2023

Kontrola hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a nakladania s majetkom mesta v Základnej škole J. M. Petzvala, Moskovská 20, Spišská Belá za rok 2022

3.  Ostatné kontroly

Kontroly vykonávané z podnetu primátora mesta, ak vec neznesie odklad

Kontroly vykonávané  na základe uznesení Mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej

Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná kontrolórka dozvedela pri výkone svojej činnosti

 4.   Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov, ďalšia činnosť

 Vypracovanie  stanoviska  k návrhu  rozpočtu  mesta  Spišská Belá  na  rok 2024 s výhľadom na roky 2025 – 2026

Vypracovanie  návrhu  plánu  kontrolnej  činnosti  na  I. polrok  2024

Správy o výsledkoch kontrol pre mestské zastupiteľstvo

Účasť na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej, na zasadnutiach Združenia hlavných kontrolórov Slovenskej republiky

Spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, vnútorných predpisov, všeobecne záväzných nariadení

Prijímanie, vedenie evidencie a preverovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

Zvyšovanie odbornej kvalifikácie v zmysle Zákonníka práce

Poradie jednotlivých kontrol nemusí byť dodržané, zmeny môžu nastať v závislosti od objektívnych skutočností zo strany kontrolného orgánu, alebo zo strany kontrolovaných subjektov.

Návrh plánu kontrolnej činnosti bol zverejnený na úradnej tabuli mesta aj na internetovej stránke mesta od  31. 5. 2023.

 

 

Spracovala: Ing. Slávka Tomalová, hlavná kontrolórka mesta Spišská Belá

Najnovšie články