Činnosť kontrolóra
Počet zobrazení 153

Stanovisko k rozpočtu na rok 2024

Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Spišská Belá k návrhu rozpočtu na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 – 2026

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  predkladám  na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 13. 12. 2023 odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Programového rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2024 s výhľadom na roky  2025 – 2026  (ďalej len „návrh rozpočtu mesta“).

Navrhovaný rozpočet je strednodobým ekonomickým nástrojom, ktorým sa prerozdeľujú verejné prostriedky na zabezpečenie financovania úloh mesta. Ročný rozpočet je finančným plánom zostaveným na obdobie rozpočtovaného roku. Okrem iného je to plán, ktorého plnenie zabezpečí solventnosť mesta, obsahuje priority mesta, rozdeľuje zdroje medzi rôzne aktivity, určuje úroveň a  zameranie činností, poskytuje oprávnenie pre výdavky počas rozpočtovaného roku a je súhrnnou informáciou o finančnej situácii a plánoch.

Cieľom odborného stanoviska je poskytnúť poslancom mestského zastupiteľstva a  verejnosti informácie o dodržaní informačnej povinnosti, zákonnosti a o súlade so všeobecne záväznými predpismi, všeobecne záväznými nariadeniami mesta Spišská Belá, metodickej správnosti spracovania, východiskách, vecnom hľadisku tvorby, navrhovaných zmenách v konkrétnych programoch, cieľoch, ukazovateľoch a záverečnom stanovisku k návrhu  rozpočtu mesta.

Stanovisko som  vypracovala  na  základe   návrhu  rozpočtu   mesta,  ktorý je zverejnený od 27. 11. 2023. Rozpočet bol  spracovaný podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie a na základe návrhu rozpočtu výdavkov aj v programovom členení.

  1. Zákonnosť a metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu mesta  je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi:

–  so zákonom  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

–  so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a

doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,

–  so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z. z.“).

–  s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov

územnej samospráve v znení neskorších predpisov

Návrh programového rozpočtu mesta je v súlade s ustanovením § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z., obsahuje údaje o zámeroch a cieľoch mesta, ktoré bude realizovať z výdavkov rozpočtu v 15 programoch.  Rozpracovanie návrhu rozpočtu do programov, podprogramov a prvkov zvyšuje informačnú hodnotu návrhu s možnosťou prezentovať ciele, monitorovať a hodnotiť ich dosahovanie. Je zostavený podľa Metodického pokynu MF SR č. 5238/2004-42 v znení dodatkov na usmernenie programového rozpočtovania.

Návrh rozpočtu zohľadňuje príslušné ustanovenia:

– zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,

– zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov

– zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Návrh rozpočtu na rok 2024 je zostavený v súlade s ustanovením Čl.  9 ods. 1 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, nakoľko predložený návrh rozpočtu obsahuje rozpočet na  tri rozpočtové roky, súčasťou návrhu je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za prechádzajúce dva rozpočtové roky. Pri zostavenom rozpočte je zohľadnená prognóza  ministerstva financií o vývoji daňových a odvodových príjmov.

Predložený návrh rozpočtu mesta vychádza a je spracovaný v súlade s prijatými  všeobecne  záväznými nariadeniami  mesta, ktoré sú  platné pre rok 2023.

Mesto v časti očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka vychádzalo z údajov schválenej poslednej zmeny rozpočtu.  Návrh rozpočtu je spracovaný v zmysle opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov, ktorým sa stanovuje druhová klasifikácia, organizačná a ekonomická klasifikácia.

  1. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta

Návrh rozpočtu mesta bol dňa 27. 11. 2023 zverejnený na úradnej tabuli aj na webovom sídle mesta (www.spisskabela.sk). Týmto bola  splnená povinnosť uložená v § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  podľa ktorého má byť návrh rozpočtu pred rokovaním mestského zastupiteľstva zverejnený najmenej 15 dní, aby mohli byť aj zo strany verejnosti uplatnené pripomienky.

  1. Základná charakteristika návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu je predložený na schválenie podľa ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z.:

  • podľa § 10 ods. 4 v členení na úrovni podpoložiek ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie, súčasne sa predkladá na schválenie aj rozpočet výdavkov podľa programu obce, ktorý obsahuje rozpracované zámery a ciele obce
  • v súlade s § 10 ods. 5 je predložený návrh rozpočtu príjmov v členení podľa rozpočtovej klasifikácie
  • v súlade s § 10 ods. 6 návrh rozpočtu obsahuje údaje o finančných operáciách. Návrh rozpočtu obsahuje predpokladaný objem podielu na daniach v správe štátu podľa zákona č. 564/2004 Z. z. v platnom znení o rozdeľovaní výnosu dane s príjmov územnej samospráve a nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov.
  • Návrh rozpočtu obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k fyzickým osobám a podnikateľským subjektom pôsobiacim na území obce, vyplývajúce pre nich zo všeobecných záväzných nariadení a z uzatvorených zmluvných vzťahov.

Návrh rozpočtu mesta je zostavený ako vyrovnaný,  po schválení mestským zastupiteľstvom bude záväzný pre rok 2024. Rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky sú podľa § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. orientačné.  Ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch. Rozpočet obsahuje celkové príjmy vo výške 8 237 216,- eur  a v rovnakej výške aj celkové výdavky.  Návrh rozpočtu mesta na rok 2024 je spracovaný v  súlade s ustanovením § 10 ods. 3 až 7 zákona č. 583/2004 Z. z.. Vnútorne je členený na bežný rozpočet,  kapitálový rozpočet,  finančné operácie:

  1. bežný rozpočet, t. j. bežné príjmy a bežné výdavky,

bežné príjmy ……………………………………………………………… 8 039 188 eur

bežné výdavky …………………………………………………………… 7 805 361 eur

prebytok ……………………………………………………………………. + 233 827 eur

2. kapitálový rozpočet, t. j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,

kapitálové príjmy ………………………………………………………..     40 000 eur

kapitálové výdavky …………………………………………………….      40 000 eur

schodok ……………………………………………………………………..              0 eur

Spolu prebytok rozpočtu ………………………………… + 233 827 eur

3. finančné operácie

finančné operácie príjmové ……………………………………………    158 028 eur

finančné operácie výdavkové …………………………………………    391 855 eur

schodok ……………………………………………………………………………..–  233 827 eur

Z toho bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške 233 827,- eur, kapitálový rozpočet ako  vyrovnaný  a finančné operácie so schodkom vo výške 233 827,- eur.  Mesto Spišská Belá  týmto spĺňa zákonom stanovenú povinnosť vytvoriť vyrovnaný rozpočet v zmysle § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z..

Mesto rozpočtuje vyššie bežné príjmy, ako sú výdavky,  čím  predpokladá vytvoriť základ pre finančné zdroje na krytie finančných výdavkových operácií – splácanie úverov.  Prípadné ďalšie kapitálové príjmy budú zapojené do rozpočtu mesta na základe schválených projektov a zmlúv o pridelených nenávratných finančných prostriedkov a na základe uznesení mestského zastupiteľstva o zmene rozpočtu mesta.

Viacročný rozpočet na roky 2025 – 2026 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet   mesta   na  rok  2024.

    Rozpočet príjmov mesta na rok 2024 počíta  s celkovými príjmami vo výške 8 237 216,- eur.

Bežné príjmy 8 039 188,00 eur – táto časť rozpočtu je  zostavená na základe očakávaných daňových, nedaňových  príjmov a transferov. Na základe návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 – 2026 bola s miernym navýšením oproti prechádzajúcemu roku rozpočtovaná výška dane z príjmov, ktorá je najväčšou časťou príjmov mesta.  Pri rozpočtovaní príjmov z výberu miestnych daní a poplatkov mesto počítalo s nedoplatkami, ktoré vzniknú. Tento problém je dlhodobý, tu je nevyhnutné prijať účinné  opatrenia a rozhodnutia kvôli splateniu existujúcich nedoplatkov a zastaveniu ich narastania. Mesto v budúcnosti plánuje zber odpadov   adresne,  podľa  odváženého   množstva,   preto   je   žiadúce vysporiadať staré nedoplatky. Financovanie preneseného výkonu štátnej správy (matrika, školstvo, register obyvateľstva, stavebný úrad) bude zo ŠR prostredníctvom transferov.

Kapitálové príjmy – 40 000 eur – príjmy sú  rozpočtované len  z predaja pozemkov.

Príjmové operácie finančné –  158 028 eur – sú rozpočtované len z prostriedkov z rezervného fondu.

Rozpočet výdavkov mesta na rok 2024  je v rovnakej výške ako príjmy –  8 237 216,- eur.

Bežné výdavky –  7 805 361 eur – rozpočet je zostavený tak, aby zabezpečil financovanie výdavkov na výkon samosprávnych pôsobností mesta podľa osobitných predpisov,  na výkon funkcií prenesenej štátnej správy a rozpočtových organizácií a pod. Pre efektívne fungovanie mestského úradu je  potrebné vytvorenie účelnejšej  a hospodárnejšej organizácie  práce a pozícií tak, aby boli stále rastúce  mzdové prostriedky efektívne a hospodárne vynaložené  v záujme fungovania procesov.  Potrebné je  intenzívne zapojenie existujúcich nových zdrojov financovania (napr. sociálny podnik..), v návrhu rozpočtu sa s nimi počíta.  Rozpočtované náklady na odpadové hospodárstvo oproti očakávanej skutočnosti 2023 sa môžu ukázať ako  nedostatočné vzhľadom na možný rast cien.. V rozpočte sú vyčlenené finančné prostriedky aj na poskytnutie dotácií.

Kapitálové výdavky – 40 000 eur –  v predchádzajúcich rokoch boli ukončené investičné akcie väčšieho rozsahu, na rok 2024 sa rozpočtujú len realizácia územného plánu a výkupy pozemkov..

Výdavkové finančné operácie – 391 811 eur – sú rozpočtované na všetky splátky úverov, ktoré budú splatné v roku 2024. V zmysle uzatvorených úverových zmlúv ide o tieto  – 79 tis. eur na investičné projekty EÚ, 134 tis. eur zo ŠFRB, 79 tis eur na futbalový štadión a  100 tis. na investičné akcie mesta.

V súlade s princípom transparentnosti a z dôvodu, že mesto má zachovávať majetok v nezmenenej výške, je vhodné uvádzať aj návrh plánov výsledkov hospodárenia obchodných spoločností, ktorých vlastníkom je mesto z dôvodu, že hospodária s verejným majetkom, podliehajú verejnej kontrole. V rozpočte je započítané len nájomné z prenajatého majetku. Zriadenie obchodných spoločností má byť v konečnom dôsledku prínosom pre mesto.

Rozpočty jednotlivých škôl a školských zariadení sú prostredníctvom prijatých transferov zo štátneho rozpočtu priamo napojené na rozpočet mesta. Prostredníctvom programu 8 – Vzdelávanie –  dochádza k presunu finančných prostriedkov na jednotlivé školy na základe ročne ustanovenej výšky platieb podľa VZN mesta. V roku 2023 sa počíta len s bežnými výdavkami  vo výške 4 626 635 eur.

Zhrnutie

Návrh Programového rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 – 2026 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a je v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami mesta Spišská Belá platnými v roku 2023.  Návrh rozpočtu je spracovaný zodpovedne, bez významných rizík, v požadovanej štruktúre a dostatočnom rozsahu.

Návrh programového rozpočtu posilňuje zodpovednosť za nakladanie s verejnými zdrojmi. Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať systematickému hodnoteniu úspešnosti plnenia ukazovateľov, ale aj ich skladbe, zostaveniu a nakoniec aj výsledkom. Pri dodržiavaní rozpočtu musíme hľadať  čo najvyššiu hodnotu za vynaložené verejné prostriedky, ktoré ušetria, alebo prinesú ďalšie finančné zdroje z činnosti mesta, obchodných spoločností, ale aj škôl a školských zariadení.

Pri dodržiavaní programového rozpočtu musí byť zabezpečená rozpočtová disciplína zo strany všetkých zainteresovaných subjektov, ktoré sú zapojené do rozpočtového procesu.

Na základe všetkých  uvedených  skutočností  odporúčam  poslancom Mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej predložený materiál Programový rozpočet mesta Spišská Belá na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 – 2026  schváliť.

 

 Spišská Belá, 6. 12. 2023

Ing. Slávka Tomalová – hlavná kontrolórka mesta Spišská Belá

 

 

 

 

Najnovšie články