Činnosť kontrolóra

Odborné stanovisko k záverečnému účtu

Odborné stanovisko  hlavnej  kontrolórky   k  záverečnému  účtu  mesta  Spišská  Belá  za  rok  2020 Záverečným účtom mesta rozumieme súhrnné spracovanie údajov…

Plán činnosti na I. polrok 2021

Plán kontrolnej činnosti  hlavnej kontrolórky mesta Spišská Belá na I. polrok 2021 V súlade s ustanovením § 18f  ods. 1…

Stanovisko k rozpočtu na rok 2021

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Spišská Belá k návrhu rozpočtu na rok 2021  s výhľadom na roky 2022 – 2023 V…

Plán činnosti na II. polrok 2020

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Spišská Belá na II. polrok 2020 V súlade s ustanovením § 18f  ods. 1…

Správa o činnosti 2019

S p r á v a o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2019   V súlade s ustanovením…