hocico...
Činnosť kontrolóra
Počet zobrazení 157

Správa o výsledku kontrol k 25. 2. 2021

 

     Podľa ustanovenia  § 18f ods. 1 písm. d), zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov som predložila mestskému zastupiteľstvu na jeho zasadnutí správu o výsledkoch ukončených kontrol: 

  • kontrola  zverejňovania povinných informácií, zmlúv, faktúr a objednávok v meste Spišská Belá podľa  zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov  

      Mesto Spišská Belá je osobou  povinnou sprístupňovať informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. zákona o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pri kontrole boli preverené: uzatvorené zmluvy, vystavené objednávky a došlé a vystavené faktúry, kniha faktúr, webová stránka mesta – digitálne mesto.  Na kontrolu  boli vybraté  obdobia jún a november  2020, preverených bolo spolu  238  zverejňovaných dodávateľských a odberateľských faktúr, 64  objednávok,  101  zmlúv.

Mesto má  zverejnené informácie v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 cit. zákona. Vzhľadom na zmenu Sadzobníka správnych poplatkov je potrebné zverejniť sadzobník aktuálne platný.

Pri kontrole zverejňovania objednávok neboli zistené nedostatky, mesto zverejnilo všetky vystavené objednávky v zákonnej lehote, t. j. do 10 pracovných dní od vystavenia.

Pri kontrole zverejňovania faktúr – dodávateľských aj odberateľských neboli zistené nedostatky, faktúry boli zverejnené v stanovenom rozsahu a v zákonnej lehote, t. j. do 30 dní odo dňa zaplatenia faktúry.

Nedostatky boli zistené pri kontrole zverejňovania zmlúv tým, že niektoré  neboli zverejnené bezodkladne po ich podpísaní. V správe som uviedla 10 konkrétnych zmlúv, ktoré boli zverejnené neskôr ako 30 dní.  Takýmto konaním povinnej osoby dochádza k porušovaniu ustanovenia § 5a ods. 9 zákona o slobode informácií –  Povinne zverejňovaná zmluva, ktorá sa nezverejňuje v registri, sa zverejňuje na webovom sídle povinnej osoby, ktorá zmluvu uzatvára, a to bezodkladne po uzavretí zmluvy.  V zmysle ustanovenia § 47a  zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov – povinne zverejňované zmluvy nadobúdajú účinnosť po ich zverejnení. Ak sa do troch mesiacov od podpisu zmluva nezverejní, platí, že k podpisu nedošlo.

Mesto Spišská Belá  prijme opatrenia na odstránenie nedostatkov.

  • kontrola evidencie a vybavovania sťažností, petícií  a  podnetov občanov v roku 2020

      Pri  tejto kontrole neboli zistené nedostatky. Mestskému zastupiteľstvu v Spišskej Belej  bola dňa 15. 4. 2020 doručená 1 petícia – za zrušenie veľkobetonárky v meste.  Petícia bola prerokovávaná a boli vykonané konkrétne   opatrenia na odstránenie vytýkaných nedostatkov. Mestské zastupiteľstvo petícii nevyhovelo a vykonané opatrenia vzalo na vedomie  uznesením mestského zastupiteľstva č. 157/2020 zo  dňa 10. 12. 2020.

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X