Činnosť kontrolóra

Stanovisko k záverečnému účtu 2017

Stanovisko  hlavnej  kontrolórky  k  záverečnému  účtu  mesta  Spišská  Belá  za  rok  2017   Podľa   § 18f ods. 1 písm. c) zákona…

Správa o činnosti za rok 2017

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2017          Podľa ustanovenia § 18f ods. 1 písm. e/ zákona…

Správa o výsledkoch kontrol 13. 12. 2017

Správa z vykonaných kontrol   Podľa ustanovenia  § 18f  ods. 1  písm.  d)  zákona č.  369/1990 Zb.  o  obecnom    zriadení v …

Stanovisko k rozpočtu 2018

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Spišská Belá k návrhu rozpočtu na rok 2018  s výhľadom na roky 2019 – 2020 V…