Správa o výsledkoch kontrol 13. 12. 2017

Správa z vykonaných kontrol

 

Podľa ustanovenia  § 18f  ods. 1  písm.  d)  zákona č.  369/1990 Zb.  o  obecnom    zriadení v  zn. n.  p.   som dňa 13. 12. 2017 predložila  mestskému  zastupiteľstvu správu  o  výsledku  kontrol  vykonaných na  základe schváleného plánu kontrol:

  • kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

 

  • ZŠ J. M. Petzvala
  • ZŠ M. R Štefánika

 

Kontrolovala   som obdobie roku 2016 .

 

Prekontrolované boli náležitosti uzatváraných dohôd, správnosť vedenia povinných evidencií, začiatok pracovnoprávneho vzťahu a dátum podpisovania dohody, dodržiavanie času, na ktorý je možné uzavrieť jednotlivé dohody /350 hod. ročne, resp. 10 hod. týždenne/ podľa Zákonníka práce, prihlasovanie zamestnancov do sociálnej a zdravotných poisťovní, výkazy prác.

 

Školy vykonávajú základnú finančnú kontrolu na dochádzkach aj na uzatváraných dohodách v zmysle platných ustanovení.

 

Pri kontrolách neboli zistené nedostatky, alebo porušenia platných právnych predpisov.

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X