Správa o výsledkoch kontrol 8. 3. 2018

Podľa ustanovenia  § 18f  ods. 1  písm.  d)  zákona č.  369/1990 Zb.  o  obecnom    zriadení v zn. n.  p. som   mestskému  zastupiteľstvu na jeho zasadnutí  dňa 8. 3. 2018 predložila správu  o  výsledku  kontrol  vykonaných na  základe schváleného plánu kontrol na II. polrok 2017:

  • kontrola stavu, evidencie a vymáhania nájomného záväzkov a pohľadávok

       v kapitole byty a nebytové priestory

         Situácia pri platení nájomného pri nebytových priestoroch je veľmi dobrá. Pri ročnom predpise nájomného vo výške 60 707 eur bol stav nedoplatkov  k 31. 12. 2017 vo výške 3 108 eur, z toho 1 874 eur bolo zaplatené do 18. 1. 2018.

 

Mesto má 210 nájomných bytov, z toho 1 sa neprenajíma a 1 sa rekonštruuje.

Vývoj nedoplatkov  na nájomnom za byty je takýto:

k 30. 9. 2015                        39 476,58 eur

k 30. 9. 2016                        37 555,80 eur

k 30. 9. 2017                        37 692,26 eur

k 31. 12. 2017                      30 811,15 eur

Z evidovaného dlhu vytvorili  dlhodobí neplatiči  dlh  9 505,19 eur, všetci sú odsťahovaní. Vymáhanie je náročné,  dlžníci  sú v platobnej neschopnosti, resp.  ich pobyt v súčasnosti je neznámy.

Mesto Spišská Belá sleduje vývoj nedoplatkov, vyzýva nájomníkov na zaplatenie, osobne s nimi jedná, navrhuje splátkový kalendár, využíva rôzne nástroje – napr. osobitný príjemca, dohody o splátkach zo mzdy a podobne,  až po výpoveď nájomných zmlúv a odstúpenie od zmlúv. Pozitívne sa to prejavilo na znížení stavu nedoplatkov. Vedenie mesta po prerokovaní výsledkov kontrol prijalo ešte prísnejšie opatrenia – po nezaplatení nájomného za prvý mesiac – písomná výzva na zaplatenie do 15 dní, nezaplatenie aj za druhý mesiac – písomná výpoveď z nájmu a za nezaplatenie za 4 a viac mesiacov – písomné odstúpenie od nájomnej zmluvy s uvedením dátumu na vypratanie bytu.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X