Správa o výsledkoch kontrol 11. 10. 2018

Správa z vykonaných kontrol

 

Podľa ustanovenia  § 18f  ods. 1  písm.  d)  zákona č.  369/1990 Zb.  o  obecnom    zriadení v zn. n.  p. som predložila  mestskému  zastupiteľstvu  správu  o  výsledku  kontrol, ktoré som  vykonala na  základe schváleného plánu kontrol:

 

  • kontrola   použitia finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu mesta formou dotácií v roku 2017 – Automotoklub Spišská Belá

Mesto Spišská Belá poskytlo v roku 2017 Automotoklubu Spišská Belá  riadnu dotáciu vo výške 800,00 eur a dve mimoriadne dotácie vo výške 300,00 a 200,00 eur. Pri kontrole bolo preverené  použitie týchto prostriedkov – účel, spôsob, lehota, vyúčtovanie. Zároveň boli preverené povinnosti mesta – uzatvoriť zmluvu a zverejniť výšku poskytnutých dotácií,  povinnosť prijímateľa predložiť písomné vyúčtovanie a pod. Kontrolou neboli zistené nedostatky.

 

  • kontrola vybraných investičných  akcií mesta:

            Stavebná úprava miestnej komunikácie Medňanského Strážky etapa A

Zhotoviteľ: Mestský podnik Spišská Belá, s.r.o.

Akcia bola realizovaná z vlastných prostriedkov mesta Spišská Belá v sume 33 189,40 eur

            Zateplenie objektov školy M. R. Štefánika, Spišská Belá

Zhotoviteľ: PROFESTA, spol. s r.o., Poprad

Pri výstavbe boli využité prostriedky poskytnuté formou dotácie z Environmentálneho fondu  vo výške 140 tis. eur a vlastné zdroje vo výške 11 195,14 eur, spolu  151 195,14 eur

 

Pri kontrole investičných akcií bola preverená správnosť postupu pri výbere zhotoviteľov v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom  obstarávaní v znení neskorších predpisov a v zmysle Nariadenia primátora mesta č. 1/2017 o verejnom obstarávaní, uzatváranie zmlúv, zverejňovanie, účtovanie a súvisiace postupy.

Kontrolou neboli zistené nedostatky, alebo porušenia.

 

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X