Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2018

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. e/ zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov som predložila mestskému   zastupiteľstvu  v  Spišskej  Belej na jeho zasadnutí dňa 31. 1. 2019  túto správu o kontrolnej  činnosti za rok 2018.

Kontrolnú činnosť v roku 2018 som vykonávala podľa plánov kontrol. Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí dňa 13. 12. 2017 uznesením č. 255/2017 plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 a dňa 28. 6. 2018 uznesením č. 142/2018 plán  na II. polrok 2018.

Kontroly boli vykonané u povinných osôb a v rozsahu tak, ako to stanovuje zákon o obecnom zriadení. Spolu som v roku 2018 ukončila týchto 11 kontrol:

Pri preverení vedenia evidencie a vybavovania sťažností, petícií alebo podnetov občanov   som nezistila nedostatky, v roku 2017 neboli podané  žiadne sťažnosti, podnety, alebo petície občanov.

Kontrolou postupu, stavu evidencie a vyberania nájomného za hrobové miesta, za dom smútku a súvisiacich cintorínskych poplatkov v roku 2017 a 2018  neboli zistené nedostatky vo vedení evidencií ani rozdiely v sumách poplatkov podľa platného všeobecne záväzného nariadenia mesta. K evidencii zosnulých boli doložené potrebné doklady, evidencia zmlúv, výziev, hrobových miest boli v poriadku. Pre jednotné a prehľadné vedenie evidencií som v opatreniach navrhla doplnenie evidencie vedenej na dome smútku a dodržanie evidencie účtovných dokladov pre zabezpečenie správnosti a preukaznosti účtovníctva.

Pri kontrolách hospodárenia v obchodných spoločnostiach mesta za rok 2017 – Mestský podnik Spišská Belá s. r. o. a Lesy Mesta Spišská Belá s. r. o. neboli zistené nedostatky, alebo porušenia zákonných ustanovení, boli uplatnené opatrenia na odstránenie nedostatkov z predchádzajúcich kontrol.

   Pri tvorbe a použití  peňažných fondov mesta – rezervného, sociálneho, rozvoja bývania a fondu prevádzky, údržby a opráv boli dodržané platné ustanovenia, zásady a podmienky tvorby a čerpania fondov.

Ďalšia kontrola bola zameraná na plnenie opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov pri povinnom zverejňovaní  informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov zo strany mesta. Kontrolou bolo zistené, že mesto plní prijaté opatrenie a od  roku 2017 zverejňuje v stanovenej lehote údaje o dochádzke poslancov mestského zastupiteľstva  na webovej stránke. V priebehu  kontroly opatrení boli zverejnené aj  zápisnice z verejných zasadnutí mestského zastupiteľstva s uvedením hlasovania jednotlivých poslancov (s výnimkou prípadov tajného hlasovania alebo neverejného rokovania), čím bol odstránený aj druhý  nedostatok.

Mestské zastupiteľstvo každoročne informujem o stave daňových pohľadávok a poplatkov  a tiež o stave pohľadávok v kapitole byty a nebytové priestory k 30. 9. bežného roka. Nezistila som nedostatky v evidovaní a vymáhaní nedoplatkov. V roku 2018  nedoplatky na daniach ostali skoro rovnaké k  20. 11. 2018 ako minulý rok –  8 267 eur, nezaplatené poplatky mestu vzrástli o 4 tis. eur na  52 008 eur. Výrazne, skoro o 12 tis. eur sa znížili nedoplatky na nájomnom za byty oproti predchádzajúcemu roku, stav k 30. 9. 2018 bol 25 936 eur.

Cieľom ďalšej finančnej kontroly bolo   preveriť vybranú investičnú akciu mesta –  Stavebná úprava miestnej komunikácie Medňanského Strážky etapa A   a  Zateplenie objektov školy M. R. Štefánika, Spišská Belá. Pri kontrole investičných akcií bola preverená správnosť postupu pri výbere zhotoviteľov v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom  obstarávaní v znení neskorších predpisov a v zmysle Nariadenie primátora mesta č. 1/2017 o verejnom obstarávaní, uzatváranie zmlúv, zverejňovanie, účtovanie a súvisiace činnosti. Nedostatky zistené neboli.

Kontrolu dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta – použitie týchto prostriedkov – účel, spôsob, lehota, vyúčtovanie som vykonala v MŠK SLAVOJ Spišská Belá a v Automotoklube   Spišská Belá. Zároveň boli preverené povinnosti mesta – uzatvoriť zmluvu a zverejniť výšku poskytnutých dotácií,  povinnosť prijímateľa predložiť písomné vyúčtovanie a pod. Mesto  poskytlo v roku 2017 MŠK SLAVOJ Spišská Belá riadnu dotáciu vo výške 33 000,00 eur a  mimoriadnu dotáciu vo výške 1 500,00 eur. Kontrolou neboli zistené nedostatky, nevyplynuli z nej žiadne opatrenia. MŠK bol však upozornený na nedostatky pri dokladovaní iných výdavkov, ktoré nesúviseli s použitím prostriedkov z dotácie, aj pri vedení účtovníctva a evidencii majetku. Kontrola zameraná na účtovníctvo bude vykonaná v budúcom roku.  V Automotoklube, ktorý na základe žiadostí dostal riadnu dotáciu vo výške 800,00 eur a dve mimoriadne dotácie vo výške 300,00 a 200,00 eur, neboli zistené nedostatky.

Pre splnenie všetkých plánovaných úloh na rok 2018 musím v roku 2019 dokončiť kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami  a majetkom mesta v Základnej umeleckej škole a v Základnej škole J. M. Petzvala za rok 2017.

V priebehu roka 2018 som mestskému zastupiteľstvu prekladala:

  • správy o výsledkoch ukončených kontrol
  • správu o kontrolnej činnosti za rok 2017
  • odborné stanovisko k záverečnému účtu mesta za rok 2017
  • odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mesta na rok 2019 s výhľadom na roky 2020, 2021
  • návrh plánu kontrol na II. polrok 2018 a I. polrok 2019

Zúčastňovala som sa odborných seminárov organizovaných RVC Poprad, aktivít združenia hlavných kontrolórov a zvyšovala som  svoju odbornosť prostredníctvom tematických školení aj individuálnou odbornou prípravou.

 

V Spišskej Belej, 23. 1. 2019

 

Ing. Slávka Tomalová

hlavná kontrolórka mesta Spišská Belá

 

 

 

 

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X