Plán kontrolnej činnosti I. polrok 2019

Plán kontrolnej činnosti

hlavnej kontrolórky mesta Spišská Belá na I. polrok 2019

V súlade s ustanovením § 18f  ods. 1 písm. b) zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov som predložila na rokovanie mestského zastupiteľstva Spišskej Belej  návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019. Po doplnení kontroly, ktorú navrhlo mestské zastupiteľstvo, bol plán  schválený uznesením č. 228/2018.

Kontrola   zákonnosti,  účinnosti,   hospodárnosti   a     efektívnosti  pri  hospodárení  a  nakladaní s majetkom mesta  bude  vykonaná   v  subjektoch   podľa  zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

  1. Pravidelné kontroly

Kontrola plnenia uznesení  mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej

Kontrola evidencie a vybavovania sťažností, petícií  a  podnetov občanov v roku 2018

Prijímanie, vedenie evidencie a preverovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

  1.   Zameranie kontrol

Kontrola investičnej akcie „Zmena systému vykurovania ZŠ M.R. Štefánika v Spišskej Belej; Zateplenie objektov ZŠ M.R. Štefánika v Spišskej Belej-SO.01-Predná budova s prístavbou a SO.02-Zadná budova s telocvičňou; Zateplenie objektov ZŠ M.R. Štefánika v Spišskej Belej-SO.03-Elokované pracovisko“

Kontrola hospodárenia v spoločnosti Mestský podnik Spišská  Belá s. r. o.. v roku 2018

Kontrola hospodárenia v spoločnosti Lesy Mesta Spišská Belá s. r. o. v roku 2018

Kontroly plnenia  prijatých  opatrení  z kontrol vykonaných v predchádzajúcich obdobiach

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta – Materská škola Mierová, rok 2018

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta – Základná umelecká škola, rok 2018

  1. Ostatné kontroly

Kontroly vykonávané podľa ustanovenia § 18f ods. 1 písm. h) zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná kontrolórka dozvedela pri svojej činnosti

  1.    Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov

Vypracovanie a predloženie správy o kontrolnej činnosti za rok 2018

Vypracovanie a predloženie informatívnej správy o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2018

Vypracovanie  stanoviska  k návrhu  záverečného  účtu  mesta  Spišská Belá  za  rok 2018

Vypracovanie  návrhu  plánu  kontrolnej  činnosti  na  II. polrok  2019

Správy o výsledkoch kontrol pre mestské zastupiteľstvo

Spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, vnútorných predpisov, všeobecne záväzných nariadení

Poradie jednotlivých kontrol nemusí byť dodržané, zmeny môžu nastať v závislosti od objektívnych skutočností zo strany kontrolórky, alebo zo strany kontrolovaných subjektov.

 

V Spišskej Belej, dňa 7. 12. 2018

Ing. Slávka Tomalová

hlavná kontrolórka mesta Spišská Belá

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X