Správa o výsledkoch kontrol 17. 5. 2018

Podľa ustanovenia  § 18f  ods. 1  písm.  d)  zákona č.  369/1990 Zb.  o  obecnom    zriadení v zn. n.  p. som  predložila mestskému  zastupiteľstvu na jeho zasadnutí dňa 17. 5. 2018  správu  o  výsledku  kontroly  vykonanej na  základe schváleného plánu kontrol na I. polrok 2018:

  • kontrola plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov z kontroly č.  14/2016 – povinné zverejňovanie informácií zo strany mesta podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v zn. n. p.

          Kontrolou bolo zistené, že mesto plní prijaté opatrenie a od  roku 2017 zverejňuje v stanovenej lehote údaje o dochádzke poslancov mestského zastupiteľstva  na webovej stránke. V priebehu  kontroly opatrení boli zverejnené aj  zápisnice z verejných zasadnutí mestského zastupiteľstva s uvedením hlasovania jednotlivých poslancov (s výnimkou prípadov tajného hlasovania alebo neverejného rokovania), čím bol odstránený aj druhý  nedostatok.

Mesto splnilo opatrenia, ktoré boli prijaté na odstránenie nedostatkov pri povinnom zverejňovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Môže Vás zaujímať...