Správa o činnosti za rok 2017

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2017

         Podľa ustanovenia § 18f ods. 1 písm. e/ zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov som dňa 31. 1. 2018  predložila  Mestskému   zastupiteľstvu   v   Spišskej  Belej správu   o   kontrolnej  činnosti za rok 2017.

      Kontrolnú činnosť som vykonávala v súlade so  zákonom o obecnom zriadení a  podľa plánov kontrolnej činnosti, ktoré boli schválené mestským zastupiteľstvom na I. a II. polrok 2017.  O výsledkoch ukončených  kontrol som priebežne  predkladala správy na zasadnutiach mestského zastupiteľstva. Spolu 16 kontrol bolo vykonaných na mestskom úrade, v rozpočtových organizáciách zriadených mestom, v mestských obchodných spoločnostiach a v právnických osobách, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie, v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Kontrolou hospodárenia v  Mestskom podniku Spišská Belá, s. r. o.  boli za rok 2016   zistené nedostatky v hospodárnom používaní prostriedkov spoločnosti. Neoprávnene boli preplatené služby osobnej spotreby zamestnancov vo výške  120 eur  a  do opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov okrem vrátenia tejto sumy som odporúčala  venovať zvýšenú pozornosť nákladom, ktoré nie sú pre spoločnosť povinné a zabezpečiť maximálnu hospodárnosť a efektívnosť pri nakladaní s prostriedkami.

Pri kontrole hospodárenia v spoločnosti Lesy Mesta Spišská Belá, s. r. o. v roku 2016 neboli zistené nedostatky.

Podľa poznatkov z prechádzajúcich kontrol som sa zamerala na verejné obstarávanie v Mestskom podniku Spišská Belá. Za obdobie roku 2016 som konštatovala nedodržanie zákona o verejnom obstarávaní vo viacerých prípadoch, lebo nebola predložená dokumentácia  o vykonaní úkonov o verejnom obstarávaní podľa platného zákona.  Pre nápravu tohto stavu  som navrhla spoločnosti prijať a dodržiavať základné opatrenia – smernicou si upraviť spôsob a postup pri verejnom obstarávaní a poveriť zamestnanca, ktorý bude zodpovedný za zadávanie zákazok v súlade s prijatými pravidlami.

Pri kontrolách plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov z kontroly zverejňovania zmlúv, objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v zn. n. p.  v oboch obchodných spoločnostiach mesta bolo zistené, že spoločnosti ešte nesplnili všetko opatrenia. Z toho dôvodu boli opatrenia  ponechané v platnosti a znovu budú kontrolované.

V súvislosti s pripravovaným návrhom na schválenie dotácií z rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2017, na verejnoprospešnú činnosť,  som prekontrolovala splnenie povinných náležitostí zo strany žiadateľov. Všetci žiadatelia, ktorým bola poskytnutá  dotácia na rok 2016, dodržali postup a splnili povinné náležitosti, ktoré sa vyžadujú pri podaní žiadosti a rovnako v stanovenom termíne predložili vyúčtovanie čerpania. Pri kontrole som nezistila nedostatky, ktoré by mali za následok vrátenie dotácie, resp. jej časti.

V meste, v obidvoch základných školách, materskej škole a základnej umeleckej škole som kontrolovala dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Kontrolovala   som obdobie roku 2016 a január – júl 2017.   Nedostatky boli zistené v meste, kde bolo  uzatvorených najviac takýchto dohôd:  102  dohôd o vykonaní práce v roku 2016 /61 v roku 2017/,  62 dohôd o pracovnej činnosti v roku 2016 /32 v roku 2017/, 25 dohôd o brigádnickej práci študentov /30 v roku 2017/. Po vypracovaní a odovzdaní návrhu správy mesto predložilo v stanovenej lehote námietky k návrhu správy.  Podané námietky nemali vplyv na návrh opatrení na nápravu zistených nedostatkov, ktoré som predložila mestu Spišská Belá.  V nich som  odporúčala vypracovať a odovzdať každému zamestnancovi náplň práce, dôsledne vykonávať základnú finančnú kontrolu podľa zákona a každá dohoda by mala byť podpísaná osobne prijímaným zamestnancom na personálnom oddelení Mestského úradu Spišská Belá.

Na základe vlastných poznatkov a informácií získaných pri kontrolnej činnosti som vykonala kontrolu v Mestskej polícii Spišská Belá. Výsledkom kontroly skutočného vykonávania prác podľa dohôd o pracovnej činnosti  bolo zistenie neoprávneného vyplácania odmien v celkovej výške 8 007,23 eur, ďalej nesprávne vykonávanie základnej finančnej kontroly, nedodržiavanie archívneho poriadku. Zistená škoda bola v plnej výške zaplatená,  podozrenie zo spáchania trestného činu bolo oznámené orgánom činným v trestnom konaní a mnou navrhnuté opatrenia na zlepšenie stavu boli bez pripomienok prijaté.

Pri kontrole hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta v Zariadení opatrovateľskej služby v  roku   2016 neboli zistené nedostatky.

Pri kontrole   stavu, evidencie a vymáhania daňových pohľadávok a poplatkov mesta k 30. 9. 2017  som konštatovala, že mesto, ako správca dane, si plní všetky úlohy.  Pozitívny vývoj platenia daní a poplatkov TKO z roku 2015, kedy klesol celkový nedoplatok a boli zaplatené aj nedoplatky z predchádzajúcich rokov, sa v roku 2016 zmenil. Celkové nedoplatky daní a poplatkov sa zasa zvýšili.

V tabuľke uvádzam prehľad o stave a platení  vyrubených miestnych  daní a miestneho poplatku za odpady v meste od 31. 12. 2015  do 6. 11. 2017:

      NEDOPLATKY                  SPOLU                Z TOHO:     DANE                       POPLATOK
       31. 12. 2015                        46 670,09                                    8 009,47                      38 660,62
       31. 12. 2016                        49 067,02                                    7 400,71                      41 666,31
       30.   9. 2017                        71 069,47                                  19 525,79                      51 543,47
        6.  11. 2017                        56 011,23                                  10 605,03                      45 406,20

Kontrolou evidencie a vybavovania sťažností, petícií a podnetov občanov v roku 2017 neboli zistené nedostatky – žiadna sťažnosť, petícia alebo podnet v tomto období neboli podané.

 

V roku 2017 som vypracovala a predložila mestskému zastupiteľstvu odborné stanoviská k návrhu záverečného účtu mesta za rok 2016,  k návrhu  rozpočtu mesta na rok 2018 s výhľadom na roky  2019 – 2020,  návrh plánu kontrolnej činnosti na  II. polrok 2017 a  I. polrok 2018. Priebežne som kontrolovala plnenie uznesení mestského zastupiteľstva a informovala o vykonaných kontrolách. Zúčastňovala som sa školení a pracovných stretnutí sekcie  Združenia hlavných kontrolórov Slovenska aj odbornej konferencie, kde sa riešili aktuálne otázky kontroly v samospráve.

 

 

Ing. Slávka Tomalová, hlavná kontrolórka mesta Spišská Belá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Môže Vás zaujímať...