Plán činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2018

Plán kontrolnej činnosti

hlavnej kontrolórky mesta Spišská Belá na I. polrok 2018

V súlade s ustanovením § 18f  ods. 1 písm. b) zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov som dňa 13. 12. 2017 predložila na rokovanie mestského zastupiteľstva Spišskej Belej  návrh plánu kontrolnej činnosti  na I. polrok 2018.  Mestské zastupiteľstvo návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý bol zverejnený od 24. 11. 2017,  schválilo uznesením č. 255/2017.

 

Kontrola   zákonnosti,  účinnosti,   hospodárnosti   a     efektívnosti  pri  hospodárení  a  nakladaní s majetkom mesta  bude  vykonaná   v  subjektoch   podľa  zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

  1. Pravidelné kontroly

Kontrola plnenia uznesení  mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej

Kontrola evidencie a vybavovania sťažností, petícií  a  podnetov občanov v roku 2018

Prijímanie, vedenie evidencie a preverovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

  1.   Zameranie kontrol

Kontrola  postupu, stavu evidencie a vyberania  nájomného za hrobové miesta, za dom smútku a súvisiacich cintorínskych poplatkov v roku 2017

Kontrola hospodárenia v spoločnosti Mestský podnik Spišská  Belá s. r. o.. v roku 2017

Kontrola hospodárenia v spoločnosti Lesy Mesta Spišská Belá s. r. o. v roku 2017

Kontroly plnenia  prijatých  opatrení  z kontrol vykonaných v predchádzajúcich obdobiach

Kontrola vybranej investičnej akcie mesta

Kontrola tvorby a použitia peňažných fondov mesta v roku 2017

  1. Ostatné kontroly

Kontroly vykonávané na základe uznesení mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej

Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná kontrolórka dozvedela pri svojej činnosti

  1. Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov

Vypracovanie a predloženie správy o kontrolnej činnosti za rok 2017

Vypracovanie a predloženie informatívnej správy o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2017

Vypracovanie  stanoviska  k návrhu  záverečného  účtu  mesta  Spišská Belá  za  rok 2017

Vypracovanie  návrhu  plánu  kontrolnej  činnosti  na  II. polrok  2018

Správy o výsledkoch kontrol pre mestské zastupiteľstvo

Spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, vnútorných predpisov, všeobecne záväzných nariadení

Poradie jednotlivých kontrol nemusí byť dodržané, zmeny môžu nastať v závislosti od objektívnych skutočností zo strany kontrolórky, alebo zo strany kontrolovaných subjektov.

 

 

Ing. Slávka Tomalová

hlavná kontrolórka mesta Spišská Belá

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X