Správa o výsledkoch kontrol 6. 12. 2018

      Správa z vykonaných kontrol

      Podľa ustanovenia  § 18f  ods. 1  písm.  d)  zákona č.  369/1990 Zb.  o  obecnom    zriadení v zn. n.  p.  som  mestskému  zastupiteľstvu na jeho zasadnutí predložila  správu  o  výsledku  kontrol, ktoré som  vykonala na  základe schváleného plánu kontrol:

 

  • kontrola použitia  finančných  prostriedkov poskytnutých  z rozpočtu mesta formou dotácií v roku 2017 – Mestský športový klub „SLAVOJ“  Spišská Belá

Mesto Spišská Belá poskytlo v roku 2017 MŠK SLAVOJ Spišská Belá riadnu dotáciu vo výške 33 000,00 eur a  mimoriadnu dotáciu vo výške 1 500,00 eur. Pri kontrole bolo preverené  použitie týchto prostriedkov – účel, spôsob, lehota, vyúčtovanie. Zároveň boli preverené povinnosti mesta – uzatvoriť zmluvu a zverejniť výšku poskytnutých dotácií,  povinnosť prijímateľa predložiť písomné vyúčtovanie a pod. Kontrolou neboli zistené nedostatky, nevyplynuli z nej žiadne opatrenia. MŠK bol však upozornený na nedostatky pri dokladovaní iných výdavkov, ktoré nesúviseli s použitím prostriedkov z dotácie, aj pri vedení účtovníctva a evidencii majetku. Kontrola zameraná na účtovníctvo bude vykonaná v budúcom roku.

 

  • kontrola stavu, evidencie a vymáhania daňových pohľadávok a poplatkov mesta k 30. 9. 2018

      V tabuľke uvádzam prehľad o stave a platení  vyrubených miestnych  daní a miestneho poplatku za odpady v meste od 31. 12. 2014  do  20. 11. 2018:

 

      NEDOPLATKY                     SPOLU                    Z TOHO:    DANE                 POPLATOK
       31. 12. 2014                        47 373,75                                    9 938,10                      37 435,65
       31. 12. 2015                        46 670,09                                    8 009,47                      38 660,62
       31. 12. 2016                        49 067,02                                    7 400,71                      41 666,31
       31. 12. 2017                        48 327,28                                    8 570,26                      39 757,02
      30.   9. 2018                         80 729,31                                  25 508,06                     55 221,25
      20. 11. 2018                         52 008,28                                    8 267,18                     43 741,10

Kontrolou bolo preverené, že mesto, ako správca dane, dodržiava svoje povinnosti pri vymáhaní nedoplatkov a neboli zistené nedostatky.  V roku 2018 sme  prihlásili pohľadávky do konkurzu v súvislosti s oddlžovaním fyzických osôb, na daniach a poplatkoch to boli dva prípady v celkovej výške 2 001,08 eur.

Účinným nástrojom na zníženie nedoplatkov je zasielanie výziev dlžníkom. Podľa sumy zaplatených nedoplatkov po výzve – takmer 28 tis. eur v období od 30. 9. do 20. 11. 2018  –  je vidieť, že dlžníci často zabúdajú zaplatiť druhú splátku.

Do správy som zahrnula odporúčania, aby mesto na webovej stránke uverejnilo upozornenie na blížiaci sa termín druhej splátky, predídeme tak vzniku časti nedoplatkov a znížime množstvo výziev, ďalej som odporúčala urobiť na oddelení vnútornú kontrolu vyrubovania sankčného úroku.

 

  • kontrola stavu, evidencie a vymáhania nájomného, záväzkov a pohľadávok v kapitole byty a nebytové priestory k 30. 9. 2018

Mesto Spišská Belá prenajíma nebytové priestory 25 subjektom. Celkové nájomné za nebytové priestory podľa platných nájomných zmlúv je za rok predpísané vo výške 60 252,40   eur.

Stav nedoplatkov k 30. 9. 2018 za nebytové priestory je 3 483,01 eur

V sume nedoplatkov je dlh z predchádzajúceho obdobia vo výške 648,01 eur, nájomcovia už nemajú prevádzky, zvyšok bude zaplatený do konca roka.

Mesto Spišská Belá má  210 nájomných bytov, z toho 2 sa neprenajímajú a 1 sa rekonštruuje.

Vývoj nedoplatkov na nájomnom za byty je takýto:

k 30. 9. 2015                        39 476,58 eur

k 30. 9. 2016                        37 555,80 eur

k 30. 9. 2017                        37 692,26 eur

k 30. 9. 2018                        25 946,20 eur

Stav nedoplatkov sa za 12 mesiacov znížil o 11 746,06 eur. Tento pozitívny vývoj bol dosiahnutý vyzývaním nájomníkov na zaplatenie, osobnými jednaniami,  veľmi dobrou spoluprácou oddelenia bytov a oddelenia sociálnych vecí, dohodami o splátkach zo mzdy a podobne,  aj  výpoveďami nájomných zmlúv a odstúpením od zmlúv.

Z evidovaného dlhu na nájomnom dlhujú  dlhodobí neplatiči 9 209,18 eur, všetci sú odsťahovaní. Vymáhanie je náročné,  dlžníci  sú v platobnej neschopnosti, resp.  ich pobyt v súčasnosti je neznámy.

V roku 2018 prihlásilo mesto  v zmysle ustanovení zákona č. 7/2005 z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn. n. p. do konkurzu jeden prípad dlžníka, ktorý býva v mestskom byte. Nedoplatky boli prihlásené vo  výške  7 394,40 eur.

 

Ing. Slávka Tomalová, hlavná kontrolórka

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X