Činnosť kontrolóra

Správa o činnosti za rok 2017

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2017          Podľa ustanovenia § 18f ods. 1 písm. e/ zákona…

Správa o výsledkoch kontrol 13. 12. 2017

Správa z vykonaných kontrol   Podľa ustanovenia  § 18f  ods. 1  písm.  d)  zákona č.  369/1990 Zb.  o  obecnom    zriadení v …

Stanovisko k rozpočtu 2018

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Spišská Belá k návrhu rozpočtu na rok 2018  s výhľadom na roky 2019 – 2020 V…

Správa o výsledkoch kontrol 2.3.2017

Správa z vykonaných kontrol Mestskému zastupiteľstvu predkladám podľa    ustanovenia  § 18f  ods. 1  písm.  d)  zákona č.  369/1990 Zb.  o  obecnom   …

Správa o výsledkoch kontrol 9. 2. 2017

Správa z vykonaných kontrol       Podľa ustanovenia  § 18f  ods. 1  písm.  d)  zákona č.  369/1990 Zb.  o  obecnom    zriadení v…
Menu
Oznámenia
X