Činnosť kontrolóra

Plán činnosti na I. polrok 2020

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Spišská Belá na I. polrok 2020 V súlade s ustanovením § 18f  ods. 1…

Správa o výsledkoch kontrol 27. 8. 2019

Správa z vykonaných kontrol       Podľa ustanovenia  § 18f  ods. 1  písm.  d)  zákona č.  369/1990 Zb.  o  obecnom    zriadení…

Stanovisko k prijatiu úveru

S T A N O V I S K O hlavnej  kontrolórky mesta Spišská Belá k dodržaniu podmienok na prijatie…

Plán kontrol II. polrok 2019

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Spišská Belá na II. polrok 2019   V súlade s ustanovením § 18f  ods.…