Stanovisko k prijatiu úveru

S T A N O V I S K O

hlavnej  kontrolórky mesta Spišská Belá k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania

 

V zmysle § 17 ods. 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn. n. p. (ďalej len zákon č. 583/2004 Z.z.)  hlavný kontrolór preveruje dodržanie podmienok na prijatie návratných zdrojov pred ich prijatím. Z uvedeného dôvodu som predložila mestskému zastupiteľstvu na jeho rokovanie dňa 27. 6. 2019  stanovisko k návrhu na prijatie kapitálového úveru.

 

Základné údaje o úvere

 

Druh úveru:  kapitálový dlhodobý

Výška úveru:   1 000 000,- eur

Účel úveru:   financovanie investičných aktivít mesta

Splatnosť úveru:  10 rokov

 

Zákonné ustanovenia pri používaní návratných zdrojov financovania

Podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je obecnému zastupiteľstvu vyhradené rozhodovať o prijatí úveru.

Pravidlá používania  návratných  zdrojov financovania sú upravené v ustanovení § 17 zákona č. 583/2004 Z. z..  Podľa citovaného ustanovenia obec môže použiť návratné zdroje financovania len na úhradu kapitálových výdavkov. Obec môže vstupovať len do takých záväzkov vyplývajúcich z návratných zdrojov financovania, ktorých úhrada dlhodobo nenaruší vyrovnanosť bežného rozpočtu v nasledujúcich rokoch.

Podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania sú upravené v ustanovení § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z.  Obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak sú splnené nasledovné podmienky:

a/ celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka,

b/ suma splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

Celkovou sumou dlhu obce sa podľa § 17 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania ku koncu rozpočtového roka, záväzkov z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov obce.

Do celkovej sumy dlhu obce sa podľa ustanovenia § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z.  nezapočítavajú záväzky z pôžičky poskytnutej z Audiovizuálneho fondu, z úveru poskytnutého zo ŠFRB na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty. Ďalej sa do celkovej sumy dlhu nezapočítavajú záväzky z úveru poskytnutého z Environmentálneho fondu, z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov SR a EÚ, operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca a programov financovaných na  základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi SR a inými štátmi najviac v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou a orgánom podľa osobitného predpisu. Do sumy splátok sa nezapočítava suma ich jednorazového predčasného splatenia.

 

Údaje mesta Spišská Belá, z ktorých sa vychádza pri preverovaní dodržania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania:

 

Celková suma dlhu (bez ŠFRB) ku dňu 31. 5. 2019:         1 654 137,97 eur    

 

Skutočné bežné príjmy rozpočtového roka 2018:              5 938 264,32 eur

 

Skutočné bežné príjmy rozpočtového roka 2018

bez príjmov z rozpočtu iného subjektu verejnej správy        3 994 756,97 eur

 

Celková suma ročných splátok na rok 2019                          353 339,00 eur  

 

Overenie dodržania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania:

 

  1. Výpočet % celkovej sumy dlhu

Skutočné bežné príjmy za predchádzajúci rok 2018 predstavujú sumu     5 938 264,32 eur,

z toho 60% je   3 562 958,59 eur.

 

Celková suma dlhu mesta k 31. 5. 2019 je vo výške  1 654 137,97 eur

 

Celková suma dlhu mesta k 31. 5. 2019 predstavuje   27,86%  skutočných  bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

 

 Ukazovateľ úverovej rezervy k 31. 5. 2019   –  (60% – 27,86%)           1 908 820,62  eur

  

  1. Ukazovateľ splátok k 31. 5. 2019

 

25% zo sumy 3 994 756,97 eur  =   998 689,24 eur

 

Suma  splátok  na rok 2019   je  353 339,00 eur

 

Suma  splátok  predstavuje  k 31. 5. 2019   8,84%  skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka bez  príjmov z rozpočtu iného subjektu verejnej správy

 

Ukazovateľ splátkovej rezervy k 31. 5. 2019  –  (25% – 8,84%)             645 350,24 eur

 

V    tejto  súvislosti  je  potrebné  poznamenať,  že    hlavný kontrolór  v  súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. skúma  iba   dodržanie   podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania, v tomto stanovisku neskúma objem, rentabilitu úveru, charakter a skladbu investičných akcií, ich rozpočtový náklad, návratnosť a pod.

 

Záverečné stanovisko hlavnej kontrolórky k prijatiu  návratných zdrojov financovania:

 

Na základe predložených údajov a výpočtov konštatujem, že mesto Spišská Belá spĺňa obidve podmienky uvedené v § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. a v roku 2019 môže prijať návratné zdroje financovania vo výške 1 000 000,- eur.

 

 

V Spišskej Belej, dňa  24. 6. 2019

 

 

 

Ing. Slávka Tomalová

hlavná kontrolórka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X