Činnosť kontrolóra
Počet zobrazení 471

Správa o výsledku kontroly 20. 2. 2020

Podľa ustanovenia  § 18f  ods. 1  písm.  d)  zákona č.  369/1990 Zb.  o  obecnom    zriadení v zn. n.  p.  som predložila  mestskému zastupiteľstvu na jeho zasadnutí dňa 20. 2. 2020  správu  o  výsledkoch  kontroly  vykonanej na  základe schváleného plánu kontrol na II. polrok 2019:

  • kontrola evidencie a vybavovania sťažností, petícií a podnetov občanov v roku 2019

V roku 2019 neboli mestu Spišská Belá doručené petície ani podnety. Kontrolou evidencií došlej pošty nebol zistený rozdiel. Mestu Spišská Belá bola v roku 2019 doručená jedna sťažnosť na postup zamestnancov. Táto sťažnosť bola vybavená  v zmysle zákona č. 9/2017 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov a to doručením písomného oznámenia o výsledku jej prešetrenia, pričom bola dodržaná zákonná lehota 60 pracovných dní. Sťažnosť bola posúdená ako neopodstatnená.

Najnovšie články