Plán kontrol II. polrok 2019

Plán kontrolnej činnosti

hlavnej kontrolórky mesta Spišská Belá na II. polrok 2019

 

V súlade s ustanovením § 18f  ods. 1 písm. b) zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov som predložila na rokovanie mestského zastupiteľstva Spišskej Belej dňa 27. 6. 2019 návrh plánu kontrolnej činnosti  na  II. polrok 2019. Mestské zastupiteľstvo schválilo predložený plán svojim uznesením č. 141/2019. Návrh plánu kontrolnej činnosti bol zverejnený na úradnej tabuli mesta aj na internetovej stránke od 10. 6. 2019.

Kontrola   zákonnosti,  účinnosti,   hospodárnosti   a     efektívnosti  pri  hospodárení  a  nakladaní s majetkom mesta  bude  vykonaná   v  subjektoch   podľa  zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

  1. Pravidelné kontroly

Kontrola plnenia uznesení  mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej

Kontrola evidencie a vybavovania sťažností, petícií  a  podnetov občanov v roku 2019

Prijímanie, vedenie evidencie a preverovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

 

  1.   Zameranie kontrol

Kontrola  prevádzkovania motorových vozidiel – evidencia jázd, nákup, čerpanie a spotreba PHM v meste Spišská Belá v období roka 2018

Kontrola skutočného vykonávania prác na základe uzatvorených pracovných zmlúv a dohôd v meste Spišská Belá v roku 2019

Kontrola stavu, evidencie a vymáhania daňových pohľadávok a poplatkov mesta  k  30. 9. 2019

Kontrola stavu, evidencie a vymáhania nájomného, záväzkov a pohľadávok v kapitole byty a nebytové priestory k 30. 9. 2019

Kontrola použitia finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu mesta formou dotácií v roku 2018

 

      

  1.    Ostatné kontroly

Kontroly vykonávané na základe uznesení mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej a podľa ustanovenia § 18f písm. h/  zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná kontrolórka dozvedela pri svojej činnosti

 

  1. Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov

Vypracovanie  stanoviska  k návrhu  rozpočtu  mesta  Spišská Belá  na  rok 2020

Vypracovanie  návrhu  plánu  kontrolnej  činnosti  na  I. polrok  2020

Správy o výsledkoch kontrol pre mestské zastupiteľstvo

Spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, vnútorných predpisov, všeobecne záväzných nariadení

Prijímanie, vedenie evidencie a preverovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

 

Poradie jednotlivých kontrol nemusí byť dodržané, zmeny môžu nastať v závislosti od objektívnych skutočností zo strany kontrolného orgánu, alebo zo strany kontrolovaných subjektov.

 

 

Spracovala: Ing. Slávka Tomalová, hlavná kontrolórka mesta Spišská Belá

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X