Správa o výsledkoch kontrol 25. 4. 2019

 

Podľa ustanovenia  § 18f  ods. 1  písm.  d)  zákona č.  369/1990 Zb.  o  obecnom    zriadení v zn. n.  p.  som mestskému  zastupiteľstvu na jeho zasadnutí predložila správu  o  výsledkoch  kontroly  vykonanej na  základe schváleného plánu kontrol na II. polrok 2019:

  • kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta v roku 2018 v Základnej škole J. M. Petzvala

Ku kontrole bola predložená hlavná kniha, kniha  faktúr, dodávateľské a odberateľské faktúry, pokladňa, evidencia majetku, iné evidencie, zmluvy, účtovné doklady, výpisy z účtov, interné smernice, karty osobných ochranných prostriedkov, doklady o prieskume trhu a ďalšie súvisiace doklady. Preverené bolo aj dodržiavanie povinnosti zverejňovať údaje aj vykonávanie finančnej kontroly.

Pri kontrole neboli zistené nedostatky, alebo porušenia zákonných ustanovení.

 

 

 

 

 

Ing. Slávka Tomalová, hlavná kontrolórka

 

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X