Činnosť kontrolóra
Počet zobrazení 543

Plán činnosti na I. polrok 2020

Plán kontrolnej činnosti

hlavnej kontrolórky mesta Spišská Belá na I. polrok 2020

V súlade s ustanovením § 18f  ods. 1 písm. b) zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov som na rokovanie mestského zastupiteľstva Spišskej Belej predložila  návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020.

Kontrola   zákonnosti,  účinnosti,   hospodárnosti   a     efektívnosti  pri  hospodárení  a  nakladaní s majetkom mesta  bude  vykonaná   v  subjektoch   podľa  zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

  1.    Pravidelné kontroly

Kontrola plnenia uznesení  mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej

Kontrola evidencie a vybavovania sťažností, petícií  a  podnetov občanov v roku 2019

Prijímanie, vedenie evidencie a preverovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

  1.    Zameranie kontrol

Kontrola výkonu správy dane za ubytovanie za obdobie rokov  2018 a 2019

Kontrola hospodárenia v spoločnosti Mestský podnik Spišská Belá s. r. o. v roku 2019 a kontrola splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených prechádzajúcimi kontrolami

Kontrola hospodárenia v spoločnosti Lesy Mesta Spišská Belá s. r. o. v roku 2019

Kontroly plnenia prijatých opatrení z kontrol vykonaných v predchádzajúcich obdobiach

  1.   Ostatné kontroly

Kontroly vykonávané na základe uznesení mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej a podľa ustanovenia § 18f písm. h/  zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná kontrolórka dozvedela pri svojej činnosti   

  1.      Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov

Vypracovanie a predloženie správy o kontrolnej činnosti za rok 2019

Vypracovanie  stanoviska  k návrhu záverečného účtu  mesta  Spišská Belá  za  rok 2019

Vypracovanie  návrhu  plánu  kontrolnej  činnosti  na  II. polrok  2020

Správy o výsledkoch kontrol pre mestské zastupiteľstvo

Spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, vnútorných predpisov, všeobecne záväzných nariadení

Prijímanie, vedenie evidencie a preverovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

Poradie vykonávania jednotlivých kontrol nemusí byť dodržané. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, závažnosti a množstva zistených nedostatkov, časového rozsahu jednotlivých kontrol ako aj z dôvodu, že sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých bude potrebné vykonať iné kontroly.

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok  2020  bol v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli  a webovom sídle mesta Spišská Belá  dňa 26. 11. 2019.

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej na svojom zasadnutí dňa 12. 12. 2019 schválilo  uznesením č. 235/2019  plán kontrol a poverilo hlavnú kontrolórku vykonaním týchto kontrol .

 

Najnovšie články