Správa o výsledkoch kontrol 28. 3. 2019

Podľa ustanovenia  § 18f  ods. 1  písm.  d)  zákona č.  369/1990 Zb.  o  obecnom    zriadení v zn. n.  p.  som na zasadnutí mestského  zastupiteľstva dňa 28. 3. 2019 predložila správu  o  výsledkoch  kontroly.  Na  základe schváleného plánu kontrol na II. polrok 2019 som ukončila:

  • kontrolu vykonania investičnej akcie – „Zmena systému vykurovania ZŠ M.R. Štefánika v Spišskej Belej; Zateplenie objektov ZŠ M.R. Štefánika v Spišskej Belej-SO.01-Predná budova s prístavbou a SO.02-Zadná budova s telocvičňou; Zateplenie objektov ZŠ M.R. Štefánika v Spišskej Belej-SO.03-Elokované pracovisko“

Hodnota akcie bola 89 132,78 eur.

Pri kontrole som  prevereila doklady vzťahujúce sa k akcii: postup pri verejnom obstarávaní, projektová dokumentácia,  faktúra FV180242, výpisy z bankového účtu, súpis vykonaných prác, stavebný denník, odovzdávajúca dokumentácia a ostatné súvisiace správy a evidencie. Miestne zisťovanie bolo vykonané dňa 19. 3. 2019.

Pri kontrole neboli zistené nedostatky, alebo porušenia zákonných ustanovení. Dodržaný bol postup pri verejnom obstarávaní, podmienky stanovené Environmentálnym fondom na poskytnutie podpory formou dotácie na túto akciu. Pri miestnom zisťovaní neboli zistené rozdiely oproti projektovej dokumentácii, rozpočtu a fakturovaným položkám a cenám.

 

Ing. Slávka Tomalová, hlavná kontrolórka mesta Spišská Belá

Môže Vás zaujímať...