Činnosť kontrolóra
Počet zobrazení 441

Správa o výsledkoch kontrol 31. 10. 2019

          Podľa ustanovenia  § 18f  ods. 1  písm.  d)  zákona č.  369/1990 Zb.  o  obecnom    zriadení v zn. n.  p.  predkladám  mestskému  zastupiteľstvu  správu  o  výsledku  kontrol, ktoré som  vykonala na  základe schváleného plánu kontrol:

 

  • kontrola stavu, evidencie a vymáhania daňových pohľadávok a poplatkov mesta k 30. 9. 2019

        Mesto v roku 2019 vyrubilo miestne dane v celkovej výške 179 455,77, miestny poplatok za odpady vo výške 142 070,56 eur, spolu 321 526,33 eur /stav k 30. 9. 2019/.

V tabuľke uvádzam prehľad o stave a platení  vyrubených miestnych  daní a miestneho poplatku za odpady v meste od 31. 12. 2014  do  25. 10. 2019 /do dňa ukončenia kontroly/:

 

      NEDOPLATKY                    SPOLU                      Z TOHO:    DANE                       POPLATOK
       31. 12. 2014                        47 373,75                                   9 938,10                      37 435,65
       31. 12. 2015                        46 670,09                                   8 009,47                      38 660,62
       31. 12. 2016                        49 067,02                                   7 400,71                      41 666,31
       31. 12. 2017                        48 327,28                                   8 570,26                      39 757,02
      31. 12. 2018                         47 017,37                                    6 781,09                     40 236,28
      30.   9. 2019                         61 964,53                                   12 409,74                     49 554,79
      25. 10. 2019                         47 754,32                                     6 951,83                     40 802,49

Kontrolou bolo preverené, že mesto, ako správca dane, dodržiava svoje povinnosti pri vymáhaní nedoplatkov a neboli zistené nedostatky. Účinným nástrojom na zníženie nedoplatkov je zasielanie výziev dlžníkom,  na webovej stránke bolo uverejnené aj upozornenie na blížiaci sa termín druhej splátky.

V roku 2019  prihlásilo mesto pohľadávky do konkurzu v súvislosti s oddlžovaním fyzických osôb  na poplatkoch – 13 prípadov v celkovej výške 7 031,18  eur. Uvedené nedoplatky dlžníkom zanikli, z evidencie boli vymazané. Táto skutočnosť spomalila rast objemu nedoplatkov, mesto však nebude mať zaplatené za služby súvisiace s vývozom odpadu.

 

 

  • kontrola stavu, evidencie a vymáhania nájomného, záväzkov a pohľadávok v kapitole byty a nebytové priestory k 30. 9. 2019

Mesto Spišská Belá prenajíma nebytové priestory 28 subjektom. Celkové nájomné za nebytové priestory podľa platných nájomných zmlúv je za rok predpísané vo výške 61 282,22  eur.

Stav nedoplatkov k 30. 9. 2019 za nebytové priestory je 50,14 eur

Situácia vo vymáhaní nájomného za nebytové priestory je veľmi dobrá, nájomcovia platia nájomné v mesačných, resp. štvrťročných splátkach, prípadné nedoplatky  spravidla do konca roka uhradia, aby mohli v prenajímaných priestoroch naďalej podnikať. V sume nedoplatkov je dlh z predchádzajúceho obdobia za prevádzku RYBA vo výške 50,14 eur.

Mesto Spišská Belá má  207 nájomných bytov, všetky sú prenajaté.

Vývoj nedoplatkov na nájomnom za byty je takýto:

k 30. 9. 2015                        39 476,58 eur

k 30. 9. 2016                        37 555,80 eur

k 30. 9. 2017                        37 692,26 eur

k 30. 9. 2018                        25 946,20 eur

k 30. 9. 2019                        18 872,29 eur

Z evidovaného dlhu na nájomnom   dlhodobí neplatiči vytvorili dlh   12 579,51  eur. Okrem dvoch dlžníkov  (jeden má podpísaný  splátkový kalendár, druhý má zaplatiť dlh do 15. 11. 2019) sú ostatní 9 odsťahovaní.  Vymáhanie je náročné,  dlžníci  sú v platobnej neschopnosti, resp.  ich pobyt v súčasnosti je neznámy.

Zníženie nedoplatkov bolo dosiahnuté vyzývaním nájomníkov na zaplatenie, osobnými jednaniami, dobrou spoluprácou oddelenia bytov a oddelenia sociálnych vecí, dohodami o splátkach zo mzdy a podobne,  aj  výpoveďami nájomných zmlúv a odstúpením od zmlúv.

 

 

 

Ing. Slávka Tomalová, hlavná kontrolórka

 

Najnovšie články