Činnosť kontrolóra
Počet zobrazení 536

Správa o výsledkoch kontrol 12. 12. 2019

         Podľa ustanovenia  § 18f  ods. 1  písm.  d)  zákona č.  369/1990 Zb.  o  obecnom    zriadení v zn. n.  p. som predložila  mestskému  zastupiteľstvu na jeho zasadnutí dňa 12. 12. 2019  správu  o  výsledku  kontrol, ktoré som  vykonala na  základe schváleného plánu kontrol:

 • Kontrola skutočného vykonávania  prác na základe uzatvorených pracovných zmlúv a dohôd v meste Spišská Belá v roku 2019

Kontrola bola výberovým spôsobom zameraná na vykonávanie verejnoprospešných prác a zamestnancov podľa zákona o službách zamestnanosti. V priebehu kontroly som vykonala 9 zisťovaní na mieste, tieto zisťovania boli v spolupráci s koordinátorom, lebo prideľovanie prác prebieha každý deň ráno. Skontrolovala som pracovné zmluvy, evidenciu dochádzky, výplatné listiny, návrhy na vyplatenie odmien, pridelené ochranné pracovné pomôcky a ďalšie súvisiace doklady a evidencie. Pri kontrole boli zistené nedostatky:

 –  Nedodržiavanie zásad bezpečnosti pri výkone práce. Pri kontrole na mieste bolo zistené že  zamestnanci nedodržiavajú zásady bezpečnosti –  napr. pri práci na cestách nosením reflexnej vesty.

–  Porušovanie zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v zn. n. p. (ďalej len Zákonník práce) a zákona č. 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo        verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn. n. p. (ďalej len Zákon o odmeňovaní) v oblasti odmeňovania a dodržiavania pracovného času, nedostatočná kontrola,   nepreukaznosť a nehospodárnosť čerpania mzdových prostriedkov:

Celý odpracovaný čas nie je hodnoverne  zaznamenaný vo výkazoch práce /porušenie § 99  Zákonníka práce – zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu pracovného času, práce nadčas, nočnej práce a pod. tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec vykonanej práce. Kontrolou bolo zistené, že zamestnanci pracovali napr. v sobotu, v evidencii dochádzky to nebolo uvedené.

Ustanovenie  § 94 ods. 2 a 3  Zákonníka práce – v dňoch pracovného pokoja možno nariadiť prácu len výnimočne a len zákonom stanovené práce napr. v našom prípade  – práca nevyhnutná so zreteľom na uspokojovanie kultúrnych potrieb obyvateľstva /Zemiakarský jarmok/, nie je tam uvedené napr. kosenie. Zamestnancom boli za takto vykonanú prácu poskytované odmeny, čo je v rozpore s § 20 ods. 1 Zákona o odmeňovaní – za prácu nadčas je stanovený postup odmeňovania, nie vo forme odmeny. Je potrebné dodržiavať pravidlá odmeňovania za prácu nadčas, v sobotu, nedeľu, v noci v zmysle Zákonníka práce a Zákona o odmeňovaní.

Na  základe  uvedených skutočností považujem za neefektívne a  nehospodárne nakladanie s verejnými prostriedkami v oblasti organizácie práce, vyplácania miezd a odmien kontrolovaným zamestnancom.

Odporúčania pre zlepšenie stavu:

 1. Je nevyhnutné, aby zamestnanci nosili reflexné vesty v pracovnom čase na komunikáciách, ale odporúčam nosiť ich stále, keď sa pohybujú po verejných priestranstvách.  Zabezpečí sa  tak bezpečnosť pri práci a v neposlednom rade aj verejná kontrola.
 1. Viesť presnú  evidenciu  práce,  v  takom  rozsahu, aby verne odrážala skutočnosť,  bola kontrolovateľná a preukazná, vyznačovať zvlášť prácu nadčas
 1. Zamestnancom prideľovať prácu v dňoch nepretržitého odpočinku výnimočne a len zákonom povolenú.
 1. V maximálnej možnej   miere   poskytovať  za  prácu nadčas  náhradné voľno, čo je reálne  vzhľadom na sezónnosť prác, na vplyv počasia a pod.
 1. Je potrebné zlepšiť  organizáciu   a   zvýšiť   produktivitu   práce. Zlepšenie využívania  pracovného  času  zamestnancov je nevyhnutné na zefektívnenie   využívania   finančných  prostriedkov aj majetku mesta.

Zástupcovia mesta prejednali a prevzali návrh správy o vykonanej kontrole. V stanovenej  lehote do 6. 12. 2019 nepredložili námietky voči zisteniam, ani námietky proti odporúčaniam. Do 20. 12. 209 majú povinnosť predložiť písomný zoznam  opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.

  

 • Kontrola realizácie náhradnej výsadby na základe vybraných rozhodnutí o výruboch drevín na území mesta Spišská Belá za obdobie rokov 2017, 2018 a 2019 1. – 6. mesiac

Na základe predložených podkladov k výkonu kontroly bol zistený nasledovný stav:

KONTROLA         2017            2018           2019 (10. mes)
počet vydaných rozhodnutí/výrub drevín            15               14                    5
     z toho žiadateľ mesto Spišská Belá              2                 2                    1
predloženie dokumentu o realizácii NV              3                 2
      z toho mesto Spišská Belá              2                 2
dodatočné výzvy na predloženie dokladu o NV              0                 0
počet drevín nepovolených na výrub              6                 8                     2
počet drevín schválených na výrub            53               48                   22
       z toho mesto Spišská Belá            19               22                   14
počet drevín určených ako náhradná výsadba            81             103                   36
       z toho mesto Spišská Belá            25               30                   20
nerealizovaná NV/určená finančná kompenzácia NV počet stromov/spolu eur     6 ks  –  90 eur        4 ks – 50 eur
realizovaná NV v počte kusov drevín        56, 50 krov               60
      z toho mesto Spišská Belá        51, 50 krov               60

Vzhľadom na to, že náhradná výsadba sa v zmysle rozhodnutí  realizuje v termíne do 12 mesiacov od výrubu,  je tento prehľad len  informatívny. Nakoľko neboli zasielané dodatočné výzvy na predloženie dokladov o náhradnej výsadbe, je možné, že došlo len k nesplneniu dokladovania, nie k nesplneniu náhradnej výsadby.

Vzhľadom na nezastupiteľnosť stromov  a ich funkcií v prostredí je potrebné venovať pozornosť ich  počtu, stavu a podobne. Je nevyhnutné vymáhať v primeranom čase základné povinnosti,  ktoré sú žiadateľom o výrub stromov v rozhodnutiach uložené.  Ďalej je potrebné dbať o príjmy  na úseku ochrany prírody a krajiny, ktoré z riešenia situácií v oblasti ochrany životného prostredia majú plynúť mestu.    Finančná náhrada je príjmom obce na území ktorej sa výrub uskutočňuje, obec je povinná tieto príjmy použiť výlučne na úhradu nákladov spojených s činnosťami týkajúcimi sa starostlivosti o stromy a pod., ktoré sú uvedené v § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Kontrolou bolo zistené, že mesto nemá prehľad o skutočnej náhradnej výsadbe, o starostlivosti o ňu v nasledujúcich rokoch, resp. o potrebe uložiť finančné kompenzácie. Žiadatelia nesplnili svoje povinnosti v zmysle vydaných rozhodnutí a neboli vykonané úkony, na ich dodatočné splnenie.

Pre odstránenie zistených nedostatkov dporúčam:

 1. Zaslať dodatočné výzvy žiadateľom na predloženie dokladov o náhradnej výsadbe, nielen v   kontrolovanom období, ale tak,  aby bola zabezpečená vymožiteľnosť všetkých, rozhodnutí aj z predchádzajúcich rokov.
 1. Vyzvať na splnenie si  povinností  podľa   vydaných   rozhodnutí, dôsledne skontrolovať a  v prípade nesplnenia vyvodiť dôsledky v zmysle platných právnych predpisov
 1.  Upraviť sledovanie  náhradnej  výsadby  tak, aby bol   prehľad ku   každému    vydanému  rozhodnutiu, napr. náhradnú   výsadbu   vykonanú   mestom  sledovať    podľa jednotlivých rozhodnutí, nielen sumárne za obdobie roka
 1.  Skontrolovať udržateľnosť náhradnej    výsadby   v  období  stanovenom   v   rozhodnutí  (nasledujúce  tri   roky), dôsledne a zodpovedne rozhodovať o prípadnej finančnej náhrade, ktorú ukladá zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v zn. neskorších predpisov

Zástupcovia mesta, ako kontrolovaného  subjektu, prejednali a prevzali návrh správy o vykonanej kontrole. V stanovenej lehote do 11. 12. 2019 nepredložili námietky voči zisteniam, ani námietky proti odporúčaniam. Do 20. 12. 2019 sú povinní predložiť písomný zoznam opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.

 

Predkladá: Ing. Slávka Tomalová, hlavná kontrolórka mesta

 

 

Najnovšie články