Správa o výsledkoch kontrol 27. 6. 2019

Podľa ustanovenia  § 18f  ods. 1  písm.  d)  zákona č.  369/1990 Zb.  o  obecnom    zriadení v zn. n.  p.  som mestskému  zastupiteľstvu na jeho zasadnutí dňa 27. 6. 2019 predložila správu  o  výsledkoch  kontroly  vykonanej na  základe schváleného plánu kontrol na II. polrok 2019:

  • kontrola hospodárenia v spoločnosti Lesy Mesta Spišská Belá s. r. o. v roku 2018  

Spoločnosť Lesy Mesta Spišská Belá s. r. o. vznikla ako samostatný subjekt 9. 9. 2015. Plní úlohy hospodárenia v lesoch, zaoberá sa ich obnovou, ochranou a plní aj spoločenské funkcie v tejto oblasti. Pri kontrole predloženého účtovníctva, zmlúv, výkazov evidencií a súvisiacich dokladov neboli zistené nedostatky alebo porušenia právnych predpisov.

Spoločnosť v roku 2018 hospodárila so ziskom vo výške       5 490 eur.

Výnosy spoločnosti tvorili tržby z predaja dreva a služieb     689 691

Dotácia z mesta /majetková ujma/                                            50 000

Dotácia z úradu práce /zamestnanie cez projekty/                    21 415

Dotácie z pôdohospodárskej platobnej agentúry                       69 410

 

Najvýznamnejšie náklady:

Ťažbárska, pestovná činnosť, zalesňovanie /dodávateľsky/    443 990

Mzdové náklady a poistné                                                       146 355

Tvorba rezervy na pestovnú činnosť                                         80 000

Náklady a odpisy z Mestského podniku                                    63 283

Nákup sadeníc                                                                           21 206

 

Spoločnosť v roku 2018 vytvorila na ťarchu nákladov zákonnú rezervu na pestovnú činnosť vo výške 80 000 eur. Na účte tejto rezervy mala v priebehu kontroly 147 000 eur, t. zn v plnej výške tak, ako boli postupne navrhnuté sumy jej tvorby v jednotlivých rokoch.

Významnejšou   investíciou  v  roku  2018  bol  nákup     kolesového  traktora John Deere za  30 945  eur.

 

 

Ing. Slávka Tomalová, hlavná kontrolórka

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X