Činnosť kontrolóra
Počet zobrazení 454

Správa o činnosti 2019

S p r á v a

o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2019

 

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. e/ zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov som predložila  mestskému   zastupiteľstvu  v  Spišskej  Belej správu o kontrolnej  činnosti za rok 2019.

Kontrolnú činnosť v roku 2019 som vykonávala podľa plánov kontrol. Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí dňa 6. 12. 2018 uznesením č. 228/2018 plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019  a   dňa 27. 6. 2019 uznesením č. 141/2019 plán  na II. polrok 2019.

Kontroly boli vykonané u povinných osôb a v rozsahu tak, ako to stanovuje zákon o obecnom zriadení. V roku 2019 som  ukončila týchto 12  kontrol:

Pri preverovaní vedenia evidencie a vybavovania sťažností, petícií alebo podnetov občanov   som nezistila nedostatky. V roku 2018 neboli podané  žiadne sťažnosti, podnety, alebo petície.

V roku 2019 som vykonala kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta v školských organizáciách – ZŠ M. R. Štefánika Spišská Belá, ZŠ J. M. Petzvala, v MŠ Mierová Spišská Belá a ZUŠ L. Mednyánszkeho. Ku kontrole  boli predložené – účtovníctvo, pokladňa, faktúry, zmluvy, objednávky, súvisiace evidencie, ďalej bolo skontrolované dodržiavanie povinnosti zverejňovať informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z.  o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, vykonávanie základnej finančnej kontroly. Pri kontrolách neboli zistené nedostatky, rozdiely, alebo porušenia zákonných ustanovení.

Do plánu kontrol bola na návrh poslancov v roku 2019 zaradená aj kontrola vykonania investičnej akcie – „Zmena systému vykurovania ZŠ M. R. Štefánika v Spišskej Belej, Zateplenie objektov ZŠ M. R. Štefánika v Spišskej Belej – SO.01 – Predná budova s prístavbou a SO.02 – Zadná budova sa telocvičňou, Zateplenie objektov ZŠ M. R. Štefánika v Spišskej Belej – SO.03 – Elokované pracovisko“. Hodnota akcie bola 89 132,78 eur. Pri kontrole boli preverené: doklady vzťahujúce sa k akcii: postup pri verejnom obstarávaní, projektová dokumentácia,  faktúra FV180242, výpisy z bankového účtu, súpis vykonaných prác, stavebný denník, odovzdávajúca dokumentácia a ostatné súvisiace správy a evidencie. Neboli zistené nedostatky, alebo porušenia zákonných ustanovení. Dodržaný bol postup pri verejnom obstarávaní, podmienky stanovené Environmentálnym fondom na poskytnutie podpory formou dotácie na túto akciu. Pri miestnom zisťovaní neboli zistené rozdiely oproti projektovej dokumentácii, rozpočtu a fakturovaným položkám a cenám.

Pri kontrole  hospodárenia v spoločnosti Lesy Mesta Spišská Belá s. r. o. v roku 2018 neboli zistené nedostatky.   Spoločnosť  dodržiava  aj   postup pri zverejňovaní údajov podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

Nedostatky  boli  zistené  v  hospodárení  spoločnosti Mestský podnik Spišská Belá s. r. o.  v roku 2018.   Pri kontrole boli zistené  porušovania platných právnych predpisov, nedodržanie efektívnosti, hospodárnosti ani  účelnosti vynakladania finančných prostriedkov a používania majetku. Stručné zhrnutie zistených nedostatkov som predložila mestskému zastupiteľstvu na jeho rokovaní dňa 26. 9. 2019. V priebehu kontroly došlo k zmene konateľa –  riaditeľa tejto mestskej obchodnej spoločnosti. Odstránenie zistených nedostatkov a plnenie opatrení na odstránenie príčin ich vzniku bude predmetom ďalších kontrol.

Mestské zastupiteľstvo každoročne informujem o stave  pohľadávok na miestnych daniach a poplatkoch k 30. 9.:

NEDOPLATKY                      SPOLU       Z TOHO:  DANE                 POPLATOK

      31. 12. 2017                         48 327,28                         8 570,26                     39 757,02
      31. 12. 2018                         47 017,37                         6 781,09                     40 236,28
      30.   9. 2019                         61 964,53                       12 409,74                     49 554,79
      25. 10. 2019                         47 754,32                         6 951,83                     40 802,49

V rozpočte mesta chýbajú príjmy vo výške skoro 48 tis. eur z dôvodu nezaplatených daní a hlavne poplatkov za vývoz TKO. Suma nedoplatkov sa oproti prechádzajúcim rokom nezvyšuje. Je to  ale spôsobené aj oddlžovaním fyzických osôb. Mesto v roku 2019  prihlásilo v súvislosti s oddlžovaním fyzických osôb do konkurzu  pohľadávky  v celkovej výške 7 031,18  eur. Tieto nedoplatky dlžníkom zanikli, z evidencie boli vymazané a nebudú viac vymáhané, ani zaplatené za služby súvisiace s vývozom odpadu.

Ďalej som urobila kontrolu stavu, evidencie a vymáhania nájomného, záväzkov a pohľadávok v kapitole byty a nebytové priestory k 30. 9. 2019.  Mesto Spišská Belá prenajíma nebytové priestory 28 subjektom. Celkové nájomné za nebytové priestory podľa platných nájomných zmlúv je za rok predpísané vo výške 61 282,22  eur.

Stav nedoplatkov k 30. 9. 2019 za nebytové priestory je 50,14 eur a postupne sa spláca.

Mesto Spišská Belá má  207 nájomných bytov, všetky sú prenajaté.

Nedoplatky na nájomnom za byty sa znižujú:

k 30. 9. 2017                        37 692,26 eur

k 30. 9. 2018                        25 946,20 eur

k 30. 9. 2019                        18 872,29 eur

Zníženie nedoplatkov bolo dosiahnuté výzvami, osobnými jednaniami, dobrou spoluprácou oddelenia bytov a oddelenia sociálnych vecí, dohodami o splátkach zo mzdy a podobne, ale aj  výpoveďami nájomných zmlúv a odstúpením od zmlúv.

Kontrola skutočného vykonávania prác na základe uzatvorených pracovných zmlúv a dohôd v meste Spišská Belá v roku 2019 bola výberovým spôsobom zameraná na vykonávanie verejnoprospešných prác a zamestnancov podľa zákona o službách zamestnanosti. Pri kontrole a miestnych zisťovaniach boli zistené nedostatky – nedodržiavania pravidiel bezpečnosti, porušovanie zákonných ustanovení v oblasti odmeňovania a dodržiavania pracovného času, nedostatočná kontrola a nehospodárnosť čerpania mzdových prostriedkov.  Opatrenia, ktoré boli prijaté na zlepšenie stavu a odstránenie príčin nedostatkov zo strany mesta a ich plnenie  bude predmetom kontroly v ďalších obdobiach.

Kontrolu realizácie náhradnej výsadby na základe vybraných rozhodnutí o výruboch drevín na území mesta Spišská Belá za obdobie rokov 2017, 2018 a 2019 som vykonala z vlastného podnetu. Kontrolou bolo zistené, že mesto nemá prehľad o skutočnej náhradnej výsadbe, o starostlivosti o ňu v nasledujúcich rokoch. Žiadatelia o výrub stromov neboli kontrolovaní a  neplnili svoje povinnosti v zmysle vydaných rozhodnutí. Zo strany správneho orgánu neboli vykonané potrebné úkony na ich dodatočné splnenie. Následkom takejto nečinnosti je nezabezpečenie náhradnej výsadby ani príjmov, ktoré z riešenia situácií v oblasti ochrany životného prostredia majú plynúť mestu a sú účelovo viazané.

Po ukončení práve vykonávanej kontroly prevádzkovania motorových vozidiel – evidencia jázd, nákup, čerpanie a spotreba PHM v meste Spišská Belá v období roka 2018, ktorú som rozšírila aj o rok 2019 a kontroly použitia finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu mesta formou dotácií v roku 2018,  budú splnené plány kontrol na I. a II. polrok 2019.

V priebehu roka 2019 som  mestskému zastupiteľstvu predkladala:

  • správy o výsledkoch ukončených kontrol
  • správu o kontrolnej činnosti za rok 2018
  • odborné stanovisko k záverečnému účtu mesta za rok 2018
  • odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mesta na rok 2020 s výhľadom na roky 2021, 2022
  • návrh plánu kontrol na  II. polrok 2019 a I. polrok 2020

 

Zúčastňovala som sa odborných seminárov organizovaných RVC Poprad, aktivít združenia hlavných kontrolórov a zvyšovala som  svoju odbornosť prostredníctvom tematických školení aj individuálnou odbornou prípravou.

 

Ing. Slávka Tomalová

hlavná kontrolórka mesta Spišská Belá

 

 

 

 

 

 

Najnovšie články